Till innehåll på sidan

Nyheter 2012

2012-11-23: ADOPT-doktorand vinner “Best student paper” pris
ADOPT-doktoranden Fei Lou, handledd av Doc. Lech Wosinski, vann ett pris för bästa ”student paper”  vid Information Optoelectronics, Nanofabrication and Testing (IONT) Meeting som hölls i Wuhan, Kina i början av november. Fei Lous paper hade titeln ”A sub-wavelength microdisk based on hybrid plasmonic waveguides”. IONT är en del av International Photonics and OptoElectronics (POEM) Meetings som är en stor, internationell, och multidiciplinär konferens inom fotonik och optoelektronik.
Fei Lou (första till vänster) fick första pris.
2012-11-21: ADOPT-forskare demonstrerar världens minsta skivresonatorfilter
Den skenande effektförbrukningen i dagens stora datacenter, sådana du nyttjar varje dag när du använder till exempel Google, Linkedin och Facebook, är i förlängningen orimlig. Världens hittills minsta skivresonator - tillverkad av KTH-forskare - kommer att kunna sänka förbrukningen markant. Läs mer

2012-11-19: SVT filmar i QEO laboratoriet
Svensk television (SVT) spelade in några filmsekvenser som ska användas för att presentera  årets Nobelpris i fysik i programmet Vetenskapens Värld. Filmningen skedde i Kvantoptik och kvantelektronikgruppens laboratorium i AlbaNova. Dr. Marcin Swillo hjälpte till för att TV-fotografen skulle få visuellt tilltalande laserljuseffekter för att illustrera pristagarnas arbeten.

2012-11-16: Jonas Almlöf försvarar sin licenciatavhandling
Den 19 december kl . 14:00 försvarar  Jonas Almlöv sin licenciatavhandling “Quantum error-correction” i sal B5:1036 i AlbaNova. Jonas har bl.a. studerat en effektiv kod för fotoniska qubitar för att rätta fel som uppstår i en s.k. raderande kanal. Opponenten är Doc. Jan-Åke Larsson från Linköpings Universitet.

2012-11-13: ADOPT-forskare förklarar fysiken bakom årets Nobelpris på Nobelmuseét
Den 12 november inbjöds ADOPT-forskarna Elias Amselem och Gunnar björk till Nobelmuseét för att i samband med museéts Nobelprisdag förklara fysiken bakom årets fysikpris för gymnasister på naturvetenskapligt program. Detta är ett årligt återkommande arrangemang som är eftersökt av skolorna i Stockholmsområdet.

2012-11-13: JORCEP workshop rapport
En handfull ADOPT-forskare deltog i den årliga JORCEP (Joint Research Center in Photonics) workshopen, tillsammans med kollegor från Lunds Universitet, Zhejiang University, and South China Academy of Advanced Optoelectronics. Workshopen, som hölls den 6 november, bjöd på en späckad men mycket intressant dag. Läs en fylligare rapport här (pdf 32 kB) .

2012-11-05: Mikael Malmström ska disputera
Mikael Malmström vid KTH Laserfysik ska försvara sin avhandling "All-fiber modulators for laser applications", om 18 December 2012.

2012-10-20: ADOPT deltar i AlbaNovas Öppna Hus
Den 20 oktober öppnade AlbaNova universitetscentrum sina portar för allmänheten. Två av ADOPTs forskare deltod med föredrag: Prof. Mohamed Bourennane förklarade (kvant)fysiken bakom 2012 års Nobelpris i Fysik medan Prof. Fredrik Laurell pratade om ”Lasern ― 50+ år”. Även lasergrottan var öppen för besökare som där kunde uppleva olika ljus- och optiska effekter. Hela programmet finns här .

2012-09-17: ADOPT medverkar i Forskarfredag
Det EU-initierade och medfinansierade eventet Forskarfredag (Researchers Night) kommer att hållas i länder over hela Europa den 28 September. I Sverige kommer aktiviteter pågå på mer än 20 olika platser, bl.a. på Medborgarplatsen i Stockholm. Marcin Swillo och Gunnar Björk kommer där att hålla demonstrationer av ljusets våg-partikeldualitet samt om hur ljus praktiskt används för informationsöverföring. För mer information om dagen se http://forskarfredag.se/

Följt: Foton från ADOPT @ ForskarFredag

På toppen: Förklarar Gunnar Björk hur ett s.k. ”fördjöjt val”-experiment leder till förbryllande resultat. Framför honom står en portabel interferometer för interferens mellan enstaka fotoner. På bilden i botton har experimentet via en webkamera projicerats på filmduken så att alla i publiken kan se experimentet när det utförs. Publiken kan även höra när fotonerna detekteras eftersom fotodetektorn är ansluten till högtalare.

2012-09-17: ADOPT sponsrar doktoranders deltagande i Optik & Fotonikdagarna
ADOPT sponsrar hela deltagaravgiften för de doktorander som deltar i Optik & Fotonikdagarna som hålls 18-19 oktober i AlbaNova. På morgonen den 19:e är programmet gemensamt med ADOPT-dagen, under eftermiddagen samma dag skiljer sig programen. Ett villkor för sponsring är att presentera en poster om sin forskning, och att då uppge att ADOPT och Vetenskapsrådet stödjer forskningen. På anmälningsblanketten, skriv ”ADOPT” i rutan för “Fakturera mitt jobb:”.

2012-09-10: ADOPT sponsrar resor till JORCEP-day
Som förra året, ADOPTs styrelse har beslutat att stödja och uppmuntra samarbeten med the Joint Research Center in Photonics at Zhejiang University (JORCEP) genom att sponsra ADOPT-forskare som önskar delta i JORCEP-day som går av stapeln den 06 Nov. 2012. 50 kSEK finns avsatta och man kan få upp till 15 kSEK/resenär. Blir det fler än tre sökande delas de 50 kSEK lika mellan dem som vill åka. Först till kvarn gäller.

Mer (i Engelska):

As every year we are organizing a JORCEP workshop in China. The workshop will take place on November 6th, 2012 in Guangzhou (Canton), China, and is organized in connection to Asia Communications and Photonics Conference (ACP), 7-10 November 2012 (http://www.acp-conf.org).

JORCEP, The Joint Research Center of Photonics (http://www.kth-zju.org) is a research and education collaboration between the Royal Institute of Technology, Zhejiang University and Lund University in the areas of nanophotonics, plasmonics, optical metamaterials, optical networking, biophotonics and environmental monitoring. The goal of this workshop is to report and discuss the results of ongoing research in the cooperation projects as well as to explore new areas of collaboration and propose new collaboration projects.

We would like to extend this invitation to all of you who are working in the research groups active within the Center, but also new researchers from the broad field of photonics who would like to get engaged in the Center’s activities. The Linneaus Center in Advanced Optics and Photonics (ADOPT) is offering sponsorship for ADOPT-researchers.

Contact: Lech, lech (at) kth.se.

2012-09-04: Optoaktiviteter denna höst
Som vanligt bjuder hösten på en hel del optoaktiviteter, många sponsrade av ADOPT:

  • Torsdag den 27/9  OptoPub på Epsilon
  • Tisdag & onsdag den 9-10/10 IMAGIC dagarna på Acreo, Kista
  • Onsdag den 17/10 PhotonicSweden Arbetsgruppsmöte för alla grupper (Kista eller AlbaNova)
  • Torsdag & fredag den 18/10 -19/10 Optik och Fotonikdagarna på AlbaNova
  • Fredag den 19/10 ADOPT-dagen på AlbaNova. Morgonprogrammet hålls gemensamt med Optik och Fotonikdagarna
  • Torsdag den 1/11 OptoPub på Hamamatsu i Kista

2012-07-01: “ADOPT-konst” på Phys. Rev. As hemsida
Varje vecka väljer Phys. Rev. As redaktörer ut konstfärdiga illustrationer från publicerade artiklar för att försköna tidskriftens hemsida. Vecka 26 kom ”Kaleidoscope-konsten” från en ADOPT-grupp. Se ”konsten”

Kaleidoscope image

2012-07-01: Duktiga 8:or besöker ADOPT
Den 18:e juni besökte en grupp åttondeklassare från Tyresö premieskola ADOPT. Premieskolan är ett frivilligt ”belöningsprogram” i formen av en sommarskola som Tyresö kommun instiftat och som erbjuds till elever i kommunen med höga betyg. Gruppen besöker t.ex. Nobelmuseet, Tekniska museet, Vetenskapens hus och KTH. Detta år tog forskningsgruppen för kvantoptik och kvantelektronik emot i sina laboratorier och visade, förutom de experiment som bedrivs, ett antal demonstrationer av koherens, interferens, och fiberoptik.

2012-06-18: Forskningsutvärdering av ADOPT-grupper
Mellan den 11-15 juni genomförde KTH sin Research Assessment Exercise, en högsoleövergripande utvärdering av den forskning som bedrivs. Såväl ADOP-grupperna i AlbaNova som i Kista blev utfrågade av en internationell utvärderingsgrupp. Gruppens betyg på forskningen blir offentliga efter sommaren.

2012-05-18: ADOPT meddelar den första image tävling
Haft en lust att hänga en bild som skapats under din forskning på väggen? Delta i ADOPTs image tävling. Läs mer

2012-05-14: PhotonicSweden årsmöte, arbetsgruppsmöten, och Optopub den 31 maj, 2012.
Den 31 maj med början kl. 13:00 kommer hela eftermiddagen att upptas av olika eveneming inom ramen för PhotonicSweden, Svenska Optiksällskapet, och ADOPT. OBS anmälan erfordras! Program (pdf 1,5 MB)

2012-05-07: Saroosh Shabbir intervjuas om sitt project och hamnar på KTHs hemsida
ADOPT-doktoranden Saroosh Shabbir intervjuades av Kevin Billinghurst på KTHs informationsavdelning I samband men Nobelpristagaren Prof. Tony Leggett’s besök vid AlbaNova. Detta är vad hon hade att säga om sammanflätning av kvantsystem och om att vara doktorand vid KTH. Intervjun.

2012-04-27: Gustav Strömqvist disputerade
Gustav Strömqvist vid KTH Laserfysik disputerade den 27 april 2012. Hans doktorsavhandling har titeln "Nonlinear response in engineered optical materials".

2012-04-16: Andra japansk-svenska mötet om nanofotonik och relaterade teknologier

Datum: Måndag 18 juni – tisdag 19 juni 2012
Plats: KTH, Electrum, Kista.

Få områden har sett en sådan snabb tillväxt under senare år som nanofotonik, delvis grundad på framsteg inom material (plasmonik, kvantpunkter, och lågdimensionella strukturer i allmänjet) och ökad kunskap om elektromagnetism-material växelverkan på nanometerskala. Tillämpningar finns inom så olika områden som optisk förbindningsteknik i datorer, telecom, medicin, belysning, solenergi för att nämna några.
Detta möte är en fortsättning på en  tidigare sammankomst 2009 och då som nu med prominent japanska, US och svenska deltagare.

Ett program annonseras senare. För information kontakta Lech Wosinski: lech@kth.se

2012-03-29: Postdocstipendium till Isabelle Herbauts
Dr. Isabelle Herbauts har erhållit ett ett-årigt postdocstipendium för 2012-2013 från Göran Gustafssons Stiftelse. Dr. Herbauts som just nu betalas av ADOPT-centret kommer att starta sitt postdocår i QEO-gruppen den 1 september.

2012-02-28: ADOPT-representanter i PhotonicSwedens styrelse
PhotonicSweden är en relativt ny förening som kommer att verka för att koordinera och idka lobbyverksamhet för forskning och utveckling av optikoch fotonik i Sverige. Dess styrelse har 11 ordinarie ledamöter, de flesta är industrirepresentanter. ADOPT hed dock två representatner, vår styrelseledamot Emil Hällstig och ADOPTs koordinator Gunnar Björk. PhotonicSwedens ledningsgrupp består av Petra Bindig, Pierre-Yves Fonjallaz, och Lennart B M Svensson. PhotonicSwedens hemsida hittar man på www.photonicsweden.org/ .

Katia Gallo

2012-02-21: Katia Gallo utses som universitetslektor
Docent Katia Gallo har anställts som universitetslektor vid Institutionen för Tillämpad fysik på skolan för Teknikvetenskap med forskningsinriktningen  “icke-linjär integrerad optik” från och med den 1 mars 2012.

2012-02-13: Besök av ADOPT International Scientific Advisory Board
Den 9-10 feb. besökte centrets vetenskapliga referensgrupp för andra gången ADOPT. Referensgruppen informerades om centrets syfte, vetenskapliga profil och resultat, dess organisation, och dess finansiering. Referensgruppen träffade också de flesta av centrets seniora forskare. Referensgruppens observationer och rekommendationer finns tillgängliga för centrets forskare på de interna sidorna.

ADOPT's vetenskapliga referensgrupp; Profs. Thomas Ebbesen, Roberta Ramponi, och Gerd Leuchs med KTH Vicerektor Prof. Gunnar Landgren.

2012-02-07: Seminarium av Sir Anthony Leggett
Nobelpristagaren Sir Anthony Leggett kommer att ge ett seminarium om kvantmekanik  torsdagen den 16 Feb. kl. 15:15 i AlbaNova. Läs mer

2012-02-06: Vinterskolan registrering öppnar nu
Mer information ligger på den Vinterskolan sidan .

2012-01-26: ADOPT-APHYS gemensamt seminarium på torsdag, 2 Feb. kl. 9:15
Prof. Ulrik Lund Andersen från DTU, Danmark, håller ett seminarium med titeln "Quantum optical experiments – from centimeter to nanometer technology." Läs mer

2012-01-23: Workshop i “improving your writing for international publication in English”
Vi publicerar alla i engelskspråkiga vetenskapliga tidskrifter. Tycker du att du skulle kunna förbättra språket och pedagogiken i dina artiklar? Överväg då att delta i den workshop vårt systercenter FLOW och the Centre for Academic English, Stockholms Universitet anordnar. Läs mer (pdf 251 kB)

2012-01-18: Prof. S. Hell, en av pionjärerna inom superupplösande mikroskopi gästar AlbaNova
Prof. Hell, som föreslog den s.k. STED-metoden för att överträffa den klassiska upplösningsgränsen vid mikroskopering ger ett föredrag om metoden, dess status, och dess tillämpningar. Hör föredraget på torsdag, jan. 19, kl 15:15 i Oskar Kleins Auditorium i AlbaNova.

2012-01-10: 2:a ADOPT Vinter Skolan
Den 2: a ADOPT Winter School kommer att hållas under 22-25 mars vid Romme Alpin skidanläggningen. Fokus i år är på bio-och nano-fotonik. Den tre dagar långa evenemanget kommer att vara fullspäckad med forskning presentationer, strategiska diskussioner, och... skidåkning. Läs mer .

Innehållsansvarig:Max Yan
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2013-05-15