Pågående projekt

Detektering av urban förändring

Syftet med detta projekt är att utveckla detekteringsalgoritmer som effektivt kan få fram förändringar in urbana områden från multitemporala jordobservationsbilder. Projektet har stöd av Rymdstyrelsen under 2012-2015.

EO4Urban

EO4Urban is a project within the ESA DUE INNOVATOR III program. The overall objective of this research is to evaluate multi-temporal Sentinel-1A SAR and Sentinel-2A MSI data for global urban services using innovative methods and algorithms, including KTH-Pavia Urban Extractor, a robust algorithm for urban extent extraction and KTH-SEG, a novel object-based classification method for detailed urban land cover mapping. Ten cities around the world in different geographical and environmental conditions are selected as study areas. The project duration is 2015-2017.

ESA Cluster mission

De fyra Cluster-sonderna sköts upp 2000 och ger fortfarande utmärkta vetenskapsdata. KTH har bidragit med detektorer för mätningar av elektriska fält och vågor (EFW), samt håller i det Skandinaviska datacentret för analys och spridning av EFW-data. Det beslutades 2016 att Cluster datatagning fortsätter åtminstone fram till slutet av 2018, och möjligtvis ända fram till 2020. Mer än 2400 publikationer av Cluster resultat har gjorts, varav 250 från EFW-teamet.

ESA JUICE, Jupiter Icy moon Explorer

KTH deltar i en grupp som ska mäta elektriska fält och plasmavågor runt Jupiters månar. KTH bidrar med markkontrollsapparatur samt värmeanalyser. Uppsändningen planeras till 2022.

ESA Rosetta mission

KTH designade och byggde DC/DC omvandlaren för Langmuir-proben på Rosetta, som anlände till kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko i maj 2014. Den lyckade landningen av Philae på kometkärnan den 13 november 2014-12-09 var en stor framgång för ESA. Analysen av Rosettadata pågår för fullt med stor intensitet och många inplanerade möten under 2018 och framöver.

ESA Solar Orbiter

KTH bidrar med markkontrollsapparatur till IRF Uppsalas instrument på Solar Orbiter. Arbetet med mjukvaran för GSE (Ground Support Equipment) har fortsatt under 2017 och är nu i stort sett färdig.

ESA/JAXA BepiColombo mission

BepiColombo kommer skickas till Merkurius och består av två rymdsonder, Mercury Planetary Orbiter och Mercury Magnetospheric Orbiter. KTH bidrar med MEFISTO, ett instrument för elektriska fältmätningar som del av plasmavågundersökningar på Mercury Magnetospheric Orbiter. Detta blir de första mätningarna någonsin av det elektriska fältet runt Merkurius. Uppskjutningen planeras för närvarande till 2019.

EUSO (Extreme Universe Space Observatory)

EUSO är ett experiment som ska studera extremt högenergetiska kosmiska partiklar (E>5∙1019 eV) genom att mäta på UV-ljuset som dessa genererar via partikelskurbildning atmosfären. För detta utvecklas en stor detektor som planeras sättas på utsidan av den Internationella rymdstationen ISS. Ett flertal förstudier pågår eller planeras: från marken (vid TA i Utah) och ballonger samt Mini-EUSO på ISS. En doktorand, Francesca Capel, jobbar sedan september 2015 med Mini-EUSO som ska sändas upp 2018 till ISS för att i huvudsak testa teknologi, men även ge möjlighet till forskning av atmosfäriska ljusfenomen och meteorer.

Fermi

Fermi är ett NASA-lett internationellt satellitprojekt för studier av högenergetiska kosmisk strålning, framförallt gammapartiklar. Fermi sändes upp 2008 och kommer att vara operationell i flera år till. KTH bidrog till utvecklingen av detektorns kalorimeter och är nu mest aktiv i analyser av “gamma-ray bursts” (GRB) och aktiva galaxkärnor (AGNs). För närvarande leder KTH GRB-analysarbetsgruppen inom Fermi-experimentet.

Fjärranalys och geografiskt informationssystem (GIS) för Rwanda

Samarbete med Lunds Universitet och Rwandas Universitet, finansierat av SIDA, för att utveckla ett mastersprogram i GIS och land management samt att utbilda 4 forskarstudenter i fjärranalys och GIS för miljömodellering, landhushållning och planering under 2013-2018.

Increasing Critical Infrastructure Resiliency using CLEWs

The goal of this collaborative task will be to develop a model building on past CLEWs (Climate, Land-use, Energy and Water strategies) experience and utilizing NASA technology to simulate conditions at NASA ground facilities with the overarching aim of increasing the resilience of the service provision system to ensure a secure supply of energy, water and other critical services. In essence, the proposed assessment will provide suggestions for a more efficient resource use in NASA centres, thus leading to direct resource conservation, cost-savings, and increased critical energy and water resilience.

INVEST (In-orbit verification of space technology)

Detta är ett Horison2020 projekt som leds av företaget Innovative Solutions In Space, Holland. Projektet går ut på att utarbeta ett förslag för ett Europeiskt program för demonstration och verifiering av ny teknik i omloppsbana. Projektet pågår under 2015 - 2016.

LEEWAVES

MISU leder detta projekt, som är en svensk del av ett större samarbete lett av DLR. Målet är att göra mätningar av interna gravitationsvågor i olika lager av atmosfären för att förstå deras interna kopplingar. KTH leder sondraketsdelen, med en raketuppskjutning (på samma raket som SPIDER) för att skicka ut fallande sfärer. Raketen skickades upp i februari 2016 och slutanalyser pågår.

MATS (Mesospheric waves from airglow transient signatures)

MISU leder detta förslag till Rymdstyrelsen inom det nya nationella småsatellitprogrammet, där forskningsmålet är att studera vågrörelser i högre atmosfärslager som mäts in från ljussken alstrade på dessa höjder. KTH bidrar med elektronik och geodynamik. Rymdstyrelsen beslöt i oktober 2014 att finansiera MATS som första projekt inom det nya nationella småsatellitprogrammet, med planerad uppskjutning under 2018.

MIST

MIniature STudent satellite - en satellit i Cubesatklassen som utgör ett utbildningsprojekt som skall pågå i cirka tre år för minst tio studenter per termin. Formell projektstart var i januari 2015. Tio studenter arbetade under den första terminens (vårtreminen 2015) arbete och åtta under höstterminen 2015. För vårterminen 2016 ingår 18 studenter i teamet varav 9 är examensarbetare på kandidat- och mastersnivå. I november 2015 ingicks kontrakt med det nederländska företaget ISIS (Innovative Solution In Space) om leverans av grundläggande delsystem till MIST. Preliminär konstruktionsgranskning planeras till våren 2016. 

Modelling the Earth’s crust by combining GOCE, terrestrial gravity and seismic data

Data från GOCE, det europeiska satellit gravimetri projektet, kombineras med in situ tyngdmätningar och seismiska data för att ta fram en modell av jordens skorpa. Projektet är finansierat av Rymdstyrelsen 2013-2016. 

NASA MMS mission

KTH deltar i MMS (Magnetospheric Multi-Scale), ett NASA projekt med fyra rymdsonder för detaljerade studier av magnetosfärens fältlinjekopplingar. KTH bidrar med all elektronik och mekanik för det elektriska fältinstrumentet samt en låg-volts kraftförsörjningsdel. Uppskjutningen skedde 2015-03-12 från Cape Canaveral. De första resultaten från MMS projektet presenterades vid AGU Chapman Conference on Magnetosphere Dynamics, Fairbanks, Alaska, där Marklund deltog med ett inbjudet föredrag och var medförfattare på fyra MMS-presentationer.

PALS

Projektet är en förstudie för en CubeSat mission till asteroiden Dydimos. NASA tillsammans med ESA planerar ett aktivt experiment med att krascha en rymdfarkost i asteroiden för att påverka dess bana. ESA har utlyst en möjlighet för CubeSats att hänga med missionen. KTH är med på ett förslag som leds av IRF i Uppsala och ÅAC Microtec. KTHs del i förslaget är att placera en magnetometer på en bom (som bygger vidare på SEAM konceptet). Klicka här för att läsa mer.

PAMELA

Forskningsatellit för studier av antipartiklar (positroner och anti-protoner) i den kosmiska strålningen. Samarbete mellan Italien, Rysslan, Tyskland och Sverige. KTH bidrog med antikoincidensapparaturen. Uppsänd 2006 och projektet avslutas snart.

PLANHAB/FEMHAB

Studier av fysiologiska effekter – kardiovaskulära, muskuloskelettala och metabola - av långvarig sängbundenhet.

Verksamhet vid SAPC

PoGO+

Projekt med en röntgenstrålepolarisometer optimerad för kosmiska punktkällor där KTH är ledande institut. Instrumentet flög med höghöjdsballong sommaren 2013 med målet att studera polarisation från Crab-nebulosan. Analysen av data från 2013 är klar och vetenskapliga resultat publicerade: de första mätningarna av polariserat röntgenljus från Krabbnebulosan i bandet 20-120 keV. Arbete pågår för att förbättra polarimetern baserat på erfarenheten från flygningen 2013. En ny ballongflygning under sommaren 2016 har fått full finansiering. De huvudsakliga vetenskapliga målen är mätningar på Krabbnebulosan och Cygnus X-1.

SEAM

Small Explorer for Advanced Missions (SEAM) är ett EU FP7 projekt som leds av KTH. En 3U cubesat ska göra vetenskapliga mätningar av magnetiska fält (både DC och AC). Uppsändning planeras till 2016 då SEAM blir KTHs första satellit. Under 2015 har projektet passerat Critical Design Review och integrationen av ”Engineering and Qualification Model” har påbörjats. Flygmodelintegration och tester ska ske under tidigt 2016.

SPIDER sondraket

KTH leder detta projekt där en sondraket ska skicka ut en stor mängd fri-flygande detektorer för mätningar av elektro-magnetiska fält samt karakterisera plasmaegenskaper i jonosfärens E-region. Målet är en flerpunktsstudie av Farley-Bunemans elektrostatiska turbulens i området av starka elektriska strömmar på ca 115 km höjd. SPIDER skjöts upp den 2a Februari 2016, nu pågår analysen av den insamlade mätdatan. 

Strålningsmiljö på rymdfarkoster

Analys av mätningar på ISS av strålningen ombord. Eventuellt påbörjas nya studier med Bengt Lund-Jensen och Christer Fuglesang.

Upgrading and Strengthening the University Wide GIS Centre

Funded by SIDA, in collaboration with Lund University and Makerere University in Uganda, the project aims to develop the existing GIS laboratory into a state of the art GIS laboratory by training, capacity building and renewal of personnel, spatial data, hardware and software. The Project duration is 2015 to 2020. 

Urbanisering och klimatpåverkan

Syftet är att observera den kinesiska och globala urbainseringen med hjälp av SAR och optisk fjärranalys samt att bedömma inverkan på miljö och klimat av urbaniseringen. Projektet har 3 europeiska deltagare och 3 kinesiska deltagare med stöd från ESA China Ministry of Science and Technology (MOST)'s Dragon 3 Program under 2012-2016.

Working on Venus

All elektronik som behövs för en Venuslandare ska konstrueras och testas vid 460 grader celsius. Kiselkarbid utnyttjas för att klara dessa temperaturer och integrerade kretsar tillverkas i Myfab KTH Electrumlaboratoriet. Projektet Working on Venus pågår 2014-2018 med finansiering från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Under 2015 har sensorer testats vid temperaturer upp till 400 grader och ugnstester inletts på passiva komponenter. I halvledarlabbet pågår tre experimentella batcher med radiokretsar, bildsensorer samt en innovativ CMOS-process. En 4-bitars CPU med minne har konstruerats för att tillverkas våren 2016.

Till sidans topp