Till innehåll på sidan

Pågående projekt

Controlled deployment of CubeSat booms

The deployable boom for the SEAM project was uncontrollably deployed by the stored strain energy. One way of controlling the deployment speed without a motor is to use shape memory polymers, cf. shape memory alloys. By heating a part of the boom to a temperature above the glass transition temperature, the deployment for the heated part can be initiated.

ESA Cluster mission

De fyra Cluster-sonderna sköts upp 2000 och ger fortfarande utmärkta vetenskapsdata. KTH har bidragit med detektorer för mätningar av elektriska fält och vågor (EFW), samt håller i det Skandinaviska datacentret för analys och spridning av EFW-data. SPC beslutade i mars 2023 att Cluster datatagning fortsätter fram till slutet av 2024, då den första av satelliterna återinträder i atmosfären. Över 3600 publikationer av Cluster resultat har gjorts, varav c:a 10 % från EFW-teamet.

ESA JUICE, Jupiter Icy moon Explorer

JUICE  - JUpiter ICy moons Explorer is planned for launch in 2023 and arrival at Jupiter in 2030. JUICE will make detailed observations of the giant gaseous planet Jupiter and three of its largest moons, Ganymede, Callisto and Europa. KTH has contributed to the calibration of Radio and Plasma Wave Instrument as well as thermal analysis for the mission.

ESA Solar Orbiter

Solar Orbiter  is European Space Agency mission to investigate how the Sun drives the solar wind and space weather in the solar system. The Solar Orbiter was launched 6 February 2020 and will be operating at least until 2027. KTH has participated in building parts of the electronics and testing of the Radio and Plasma Wave instrument (RPW) necessary for measuring electric fields and plasma density fluctuations.

ESA/JAXA BepiColombo mission

BepiColombo  is a combined European Space Agency and Japan Aerospace Exploration Agency mission to explore Mercury, the least investigated terrestrial planet in our solar system. BepiColombo was launched on 6 October 20, 2018, and will arrive at Mercury in 2025. KTH’s has built MEFISTO, an instrument to measure the electrical field, part of a larger instrument for field and wave measurements on the Mercury probe, Mercury Magnetospheric Orbiter. These are going to be the first measurements ever of the electrical field around Mercury.

EUSO (Extreme Universe Space Observatory)

EUSO är ett experiment som ska studera extremt högenergetiska kosmiska partiklar (E>5∙1019 eV) genom att mäta på UV-ljuset som dessa genererar via partikelskurbildning atmosfären. För detta utvecklas en stor detektor som planeras sättas på utsidan av den Internationella rymdstationen ISS. Ett flertal förstudier pågår eller planeras: från marken (vid TA i Utah) och ballonger samt Mini-EUSO på ISS. En doktorand, Francesca Capel, jobbar sedan september 2015 med Mini-EUSO som ska sändas upp 2018 till ISS för att i huvudsak testa teknologi, men även ge möjlighet till forskning av atmosfäriska ljusfenomen och meteorer. Nästa steg är en ballongflygning med Nasa, SPB-2, planerad till 2022. 

Fermi

Fermi är ett NASA-lett internationellt satellitprojekt för studier av högenergetiska kosmisk strålning, framförallt gammapartiklar. Fermi sändes upp 2008 och kommer att vara operationell i flera år till. KTH bidrog till utvecklingen av detektorns kalorimeter och är nu mest aktiv i analyser av “gamma-ray bursts” (GRB) och aktiva galaxkärnor (AGNs). För närvarande leder KTH GRB-analysarbetsgruppen inom Fermi-experimentet.

Fjärranalys och geografiskt informationssystem (GIS) för Rwanda

Projektet är ett samarbete med Lunds Universitet och Rwandas Universitet för att utveckla ett mastersprogram i GIS och land management samt att utbilda 4 forskarstudenter i fjärranalys och GIS för miljömodellering, landhushållning och planering. Projektet finansieras av SIDA och pågår under 2013-2019. 

Geografisk informationsteknik för katastrof- och naturresurshantering i Moçambique

Projektet finansieras av SIDA och genomförs i samverkan mellan Lunds Universitet, North West University i Syd Afrika och Eduardo Mondlane University (UEM) i Mozambique. Syftet är att utveckla nytt MSc-program i Geografiska Informationsteknik (GIT) för hållbar miljöutveckling, utbilda universitetspersonal från flera akademiska ämnen och avdelningar till MSc och PhD nivå i GIT / katastrofhantering, ökad kvalitet inom forskning samt utbildning vid UEM, och stärka det afrikanska regionala samarbetet och nätverkandet i GIT / katastrofhantering. Projektet pågår under perioden 2018-2023.

Hubble Space Telescope programs

KTH frequently leads observation campaigns with the Hubble Space Telescope (HST) on the large Galilean moon of planet Jupiter. In these programs, HST takes images and spectra of ultraviolet emissions and absorptions in the moons’ atmospheres. The limited observing time with HST is granted in intense competition and KTH has been successful in having selected programs almost every year. Last year, the largest moon Ganymede was observed while transiting in front of the bright planet, similar to exoplanet observations. In November 2023, Ganymede will be observed while being in shadow (eclipse) of Jupiter in the search for aurora from water vapor in the moon atmosphere.

Kontrollerad utfällning av CubeSat-bommar

Den utfällbara bommen för SEAM-projektet fälldes ut okontrollerat av den lagrade töjningsenergin. Ett sätt att kontrollera utfällningshastigheten utan motor är genom att använda minnespolymerer, jmfr. minnesmetaller. Genom att värma upp polymeren över glasomvandlingstemperaturen kan utfällningen initieras för endast den uppvärmda delen av bommen.

LEMON

LEMON (LiDAR Emitter and Multispecies greenhouse gases Observation iNstrument) syftar till att kunna göra simultana mätningar av fördelningen av gaserna CO2, H2O, HDO och CH4 koncentrationer i jordens atmosfär från en satellit med hjälp av laserteknologi utvecklad på KTH. Ett antal tester i lab och på flygplan kommer att genomföras för att utveckla ett rymdkvalificerat instrument som ska ingå i ett framtida förslag till rymduppdrag. LEMON finansieras av ett Horizon 2020 bidrag.

Life Science

KTH genomför humanexperimentella undersökningar i centrifugen vid Omgivningsfysiologen, KTH. Syftet är att kartlägga hur människans cirkulationssystem anpassas till ändrad gravitation. Friska individer exponeras för ökad tyngdkraft (ca 3 G) 3 x 40 min 3 ggr/ vecka under 5 veckor. Hjärt-kärlreflexer undersöks före och efter adaptationsperioden.

MATS (Mesospheric waves from airglow transient signatures)

MISU leder detta projekt inom det nya nationella småsatellitprogrammet, där forskningsmålet är att studera vågrörelser i högre atmosfärslager som mäts in från ljussken alstrade på dessa höjder. KTH bidrar med elektronik och geodynamik. Rymdstyrelsen beslöt i oktober 2014 att finansiera MATS som första projekt inom det nya nationella småsatellitprogrammet. Satelliten skickades upp den 4 november 2022, och arbete med datatagning pågår.

MERiT (MEthane in Rocket nozzle cooling channels - conjugate heat Transfer measurements)

Framdrivningssystem baserade på kolväten, antingen flytande eller hybrid, utgör numera en stor teknikutmaning för framtida bärraketer och rymdtransportsystem. Flytande naturgas/biogas (LNG) med hög halt av metan (CH4) är en av de mest intressanta lösningar som drivmedel för raketmotorer Målen med undersökningarna är att för olika relevanta nickellegeringar, typiska kanalgeometrier, typiska kolvätebaserade bränslen under typiska driftförhållanden bestämma värmeövergångskoefficienten (HTC), grad av koksning och korrosion i kylkanalen och tryckfall som funktion av tillförd värmeeffekt, väggtemperatur, Reynoldstal, bränslekomposition och trycknivå En ny forskningsrigg, på europeisk nivå unik, har designats och byggts upp för ändamålet och driftsattes på KTH (EGI/ITM) under 2019. Under 2020 har provkampanjer, främst relaterade till värmeöverföringskarakteristik, genomförts och publicerats. Under 2021 har en online mätmetod och instrumentering för detektering av onset av koksning utvecklats och pyrolysundersökningar genomförs. Projektet går in i sin tredje fas MERiT 3 under 2022 med utprovning av olika AM detaljer. Projektet har finansiering t.o.m. 2023.  

MESNET

Utveckling av utfällbar parabolantenn bestående av utfällbar ringstruktur, ett triangulär linnät och en radiovågsreflekterande metallisk väv. Leds av HPS GmbH i München inom ESA-projektet MESNET.

MIST (MIniature STudent satellite)

Många universitet i världen har byggt små satelliter som kallas Cubesats. KTH Rymdcenter har tagit initiativet till den första svenska studentbyggda Cubesaten. Projektet definierades under 2014 och arbetet startade den 28 januari 2015, uppskjutningen planeras till 2020. Sex tekniska och vetenskapliga experiment har valts ut för att följa med på MIST. Experimenten har föreslagits inifrån KTH och av två svenska företag.

NASA MMS mission

KTH deltar i MMS (Magnetospheric Multi-Scale), ett projekt med fyra rymdsonder för detaljerade studier av magnetosfärens fältlinjekopplingar. KTH bidrar med all elektronik and mekanik för det elektriska fältinstrumentet samt en låg-volts kraftförsörjningsdel. Uppskjutningen skedde 2015-03-12 från Cape Canaveral, och de fyra satelliterna levererar förstklassiga data med fokus på processen, "magnetic reconnection". Uppdraget pågår till åtminstone September 2023. Hitintills har 350 publikationer utkommit med färska resultat från MMS, varav omkring 70 med Rymd-och plasmafysik som medförfattare (Per-Arne Lindqvist och Göran Marklund), och den första artikeln i Science med Principal investigator Jim Burch som huvudförfattare.

PLANHAB/FEMHAB

KTH deltar som en ledande part i de multinationella PlanHab/FemHab-studierna, vars syfte är att simulera och överdriva vissa stimulusförhållanden som kommer att råda i framtida planetära habitat. Således undersöks fysiologiska effekter - kardiovaskulära, muskuloskelettala och metabola - av långvarig sängbundenhet i kombination med syrebrist. Vidare undersöker KTH risk för dekompressionssjuka vid långvarig respektive upprepade kortvariga exponeringar för sänkt omgivningstryck, vilket har bäring på strategier vid framtida ”Extra Vehicular Activities”. KTH undersöker även effekt av G-belastning på biomekanik vid muskelarbete med ”Fly-wheel-dynamometer” speciellt designad för att motverka mikro-G-betingad muskelförtvining och skeletturkalkning. 

Verksamhet vid SAPC

PoGO+

PoGO+ är en röntgenstrålepolarisometer optimerad för kosmiska punktkällor som flög under sommaren 2016 från Esrange i norra Sverige. KTH är ledande institut i projektet som genomförs tillsammans med Japanska samarbetspartners. Mätningarna under den en veckas långa flygningen var lyckade och reulterade i nya observationer av polariserad röntgenstrålning från Krabbnebulsosan och röntgenbinären Cygnus X-1.

SAR4Wildfire

In recent years, the world witnessed many devastating wildfires that resulted in destructive human and environmental impacts across the globe. The objective of this project is to evaluate Sentinel-1 SAR time series for near real-time wildfire monitoring using deep learning. SAR4Wildfire is funded by Formas, 2020-2022.

Sentinel4Urban

Det övergripande målet med denna forskning är att utveckla innovativa metoder och algoritmer när det gäller användningen av multitemporal data från Sentinel-1A/-2A för att övervaka urbanisering på global skala. Multitemporal data innebär att man observerar samma område vid åtskilliga tillfällen i tiden. Projektet väntas speciellt bidra till:

  • Utveckling av nya och robusta metoder och algoritmer för att få fram pålitlig information vid rätt tidpunkt för planering och beslut kring hållbar stadsutveckling.
  • En bättre förståelse för betydelsen av data från Sentinelsatelliterna för analys, kartläggning och övervakning av städers utveckling.

Projektet finansieras av Rymdstyreslen under perioden 2016-2019.

Space Sunshade System (S3)

En studie om möjligheten att kontrollera en eventuell farligt hög global temperaturökning av växthusgaser genom att placera ett stort antal solparasoll i rymden. Under vårterminen pågår två examensarbeten som studerar två olika placeringar: i bana runt jorden eller vid Lagrangenpunkt 1 mellan jorden och solen. Mycket baseras på solseglingsteknik. Om resultaten av studierna verkar lovande kommer stöd för djupare analyser sökas under hösten 2020.

SPIDER sondraketer

KTH är huvudansvarig för detta projekt där en sondraket skickade ut 10 fri-flygande detektorer för mätningar av elektro-magnetiska fält samt karakterisera plasmaegenskaper i jonosfärens E-region. Målet är en flerpunktsstudie av Farley-Bunemans elektrostatiska turbulens i området av starka elektriska strömmar på ca 115 km höjd. Uppskjutningen skedde i februari 2016 med preliminärt lyckade resultat från 6 återfunna detektorer. En doktorsavhandling som bland annat innehöll resultat från SPIDER försvarades under 2017. En andra flygning av experimentet (SPIDER-2) genomfördes under 2020.

SUPERHARD IC (Silicon Carbide Used in Potentially disruptive Emerging Radiation-HARDened Instrument Components)

Målet med projektet SUPERHARD IC är att ta fram radikalt ny kapabilitet för svensk och europeisk rymdindustri för tillverkning av strålningståliga instrument, med tillämpningar även inom andra sektorer som flygindustrin, energiproduktion, industriell produktion och hälsa, genom design, framtagning och testning av innovativa strålningståliga bipolära kiselkarbidkomponenter. Dessa kommer att inkludera analoga och digital nyckelkomponenter för skräddarsydda mixed-signal integrerade kretsar. Projektet är finansierat av Rymdstyrelsen 2017-2021.

Uppgradering och förstärkning av GIS-centrum vid Makerere-universitetet i Uganda

Projektet finansieras av SIDA och genomförs i samverkan mellan Lunds Universitet och Makerere-universitet i Uganda. Syftet är att utveckla det existerande GIS-centrumet till ett modernt GIS-laboratorium genom utbildning, rekrytering av personal, tillgång till data och ny hård- och programvara. Projektet pågår under perioden 2015-2020.

X-Calibur och XL-Calibur

X(L)-Calibur är ett röntgeninstrument för höghöjdsballonger som använder en annan teknik än PoGO+. En cirka 10 m lång optisk bänk innehåller röntgenoptik och en spridningspolarimeter i fokalpunkten med en precision på arksekunder. XL-Calibur är en fortsättnign på X-Calibur som har utfört flera testflygningar. Under den sista flygningen i december 2018 i Antaktisk med deltagande från KTH observerades röntgenpulsare GX 301-2 och Vela X-1. XL-Calibur är en andra generationens instrument med ungefär sex gånger högre känslighet än X-Calibur. XL-Calibur kommer att studera röntgenkällor i bandet 15-80 keV, bland andra Cyg X-1, GX 339-4, Her X-1, Vela X-1 och Krabban. KTH kommer att utveckla bl.a. antikoincidenssystemet för XL-Calibur. Första flygningen av XL-Calibur planeras att ske från Antarktis (sen 2021) eller Esrange (sommar 2022).

Innehållsansvarig:Ceona Lindstein
Tillhör: KTH Rymdcenter
Senast ändrad: 2023-06-04