Till innehåll på sidan

Pris för bästa examensarbete på avancerad nivå

KTH Rymdcenters pris för examensarbete på avancerad nivå tilldelas årligen den student eller de studenter som är registrerade på program på KTH och som under det gångna läsåret presterat ett examensarbete av hög kvalitet inom ett ämne med anknytning till KTH Rymdcenters intressen. Om examensarbetet har genomförts av flera studenter, delas prissumman lika mellan dessa. Prissumman är på 15 000 kronor.

Examensarbetena bedöms efter deras ingenjörsmässighet och vetenskapliga nivå, men också efter hur de är presenterade. Studenter ska själva nominera sina godkända examensarbeten för priset och en priskommitté1 utser vinnaren. KTH Rymdcenter förbehåller sig rätten att inte dela ut priset.

Bedömningskriterier
Grundkriteriet är att examensarbetet behandlar ett ämne med anknytning till KTH Rymdcenters intressen. Examensarbeten som uppfyller grundkriteriet bedöms efter följande kriterier:

Ingenjörsmässighet och vetenskaplig nivå
• Rätt nivå
• Väl dokumenterat och väl valt bakgrundsmaterial
• Genomtänkt metodik
• Stringent behandling bilagor
• Teoridel och experiment kompletterar varandra
• Integration av kunskaper från olika delar av utbildningen
• Kreativitet och självständighet
• Analys av resultaten och framåtsyftande diskussion
• Framsteg i ämnet
• Nytta/användbarhet

Presentation av examensarbetet
• Pedagogisk disposition av ämnet och av presenterat material
• Rätt volym och val av illustrationer och
• Allmän språkbehandling och balanserad fackterminologi


Ansökningsförfarande
Studenter ska själva nominera sina godkända examensarbeten för priset enligt följande procedur:
1. Studenten motiverar kort hur examensarbetet knyter an till KTH Rymdcenters ämnes-områden.
2. Studenten värderar hur examensarbetet uppfyller vardera lärandemål enligt kursplanen.
3. Examensarbetet skickas per e-post tillsammans med dokumenten från punkterna 1–2 ovan till rymdcenter@sci.kth.se senast den 14 februari 2021 kl 23:59.


Pristagarna kommer att meddelas juryns resultat under höstterminen och erbjuds att hålla en presentation av examensarbetet vid KTH Rymcenters Space Rendezvous under vårterminen.

1Priskommitténs medlemmar bestäms efter jävsanalys.

Innehållsansvarig:Jahangir Jazayeri
Tillhör: KTH Rymdcenter
Senast ändrad: 2021-01-31