Till innehåll på sidan

Doktorsprogrammet i Farkostteknik

Doktorsprogrammet i farkostteknik innebär vetenskaplig bas i ämnen kring land- och sjöfarkoster, deras utveckling, konstruktion, tillverkning, användning och underhåll som del i ett hållbart transportsystem. Farkostrelaterad forskning behandlar till exempel farkosters dynamik, aero- och hydromekaniska egenskaper, konstruktion, material och akustiska egenskaper. Tillsammans med tillämpad mekanik och matematik utgör systemteknik, ergonomi, ekologi, beteendevetenskap, skadeprevention och logistik viktiga områden i forskningen.

Allmän ämnesstudieplan och programbeskrivning

Allmän ämnesstudieplan doktorsprogrammet farkostteknik (pdf 220 kB)

Programbeskrivning doktorsprogrammet farkostteknik (pdf 226 kB)

Forskningsområden

Doktorsprogrammet i farkostteknik inbegriper huvudsakligen följande delområden: (exkluderat flygteknik med eget doktorsprogram Flyg och rymdteknik ):

 • Fordonsteknik
 • Spårfordonsteknik
 • Lättkonstruktioner,
 • Teknisk akustik
 • Marina system
 • Fordonsaerodynamik

Kurser

Vid institutionerna ges regelbundet ett antal kurser på forskarnivå som är valfria. Även andra kurser på forskarnivå inom institutionen än de som finns angivna nedan eller givna av andra institutioner eller universitet kan läsas inom kursdelen. Huvudhandledaren och doktoranden skall i samråd planera kursutbudet så att både ett djup inom avhandlingsområdet erhålls liksom en viss bredd inom vetenskapsområdet. Dessutom kan enskilda kurser i vetenskaplig kommunikation samt vetenskapsteori och forskningsmetodik ingå. Moment av detta anses annars ingå som en naturlig del i övriga teoretiska kurser som ges inom ramen för avhandlingsarbetet.
Doktorander som bedriver undervisning på grundnivå och avancerad nivå ska genomgå högskolepedagogisk utbildning, förslagsvis KTH-kursen FLH3000 ”Basic communication and teaching”.
Mer information om kurserna finns i den allmänna ämnesstudieplanen.

Länk till KTH:s kurser på forskarnivå

Mål

Målen för Doktorsutbildningen i farkostteknik följer de gemensamma målen för utbildning på forskarnivå enligt Högskoleförordning (1993:100) .

Dessa mål är uppdelade i tre kategorier:

 1. Kunskap och förståelse,
 2. Färdighet och förmåga,
 3. Värderingsförmåga och förhållningssätt.

En konkretisering av hur dessa mål kan uppfyllas inom ramen för doktorsprogrammet står beskrivet i allmänna ämnesstudieplanen.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet följer de allmänna regler som fastställts enligt Högskoleförordning (1993:100). Som särskild behörighet för antagning till utbildning på forskarnivå i ämnet farkostteknik gäller att den sökande skall ha:

 1. Uppfyllt grundläggande behörighet inom området, eller
 2. På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper inom för inriktningen relevanta områden.

Behörighet för utbildning på forskarnivå i farkostteknik utgörs av examen på avancerad nivå vid teknisk högskola, eller annan akademisk examen på avancerad nivå, eller fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt som en god förberedelse för utbildning på forskarnivå i farkostteknik.

Ansökningsprocessen

För att kunna ansöka till ett doktorsprogram behöver det finnas en ledig doktorandanställning. På KTH:s centrala hemsida publiceras en lista över alla KTH:s lediga anställningar inklusive doktorandanställningar.

Läs om ansökningsprocessen

Läs om utbildning på forskarnivå vid KTH

Kontakt

Har du generella frågor om utbildning på forskarnivå vid KTH?

Kontakta KTH:s centrala doktorandkontakt:
E-post: phd@kth.se

Programansvarig för Doktorsprogrammet i farkostteknik

Handläggare

fou@sci.kth.se

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2021-11-18