Till innehåll på sidan

Doktorsprogrammet i Flyg- och rymdteknik

Doktorsprogrammet i flyg- och rymdteknik är ett multidisciplinärt utbildningsprogram på forskarnivå av högsta internationella klass. Flygplan, rymdraketer och satelliter är komplexa tekniska system som kräver hög tillförlitlighet och avancerade styr- och övervakningssystem. Planeringsproblem som ruttplanering, resursallokering, och reservmaterieloptimering behandlas regelbundet med avancerade matematiska och numeriska metoder.

Allmän ämnesstudieplan och programbeskrivning

Allmän ämnesstudieplan Doktorandprogrammet flyg och rymdteknik (pdf 51 kB)

Programbeskrivning Doktorandprogrammet i flyg- och rymdteknik (pdf 88 kB)

Forskningsområde

Forskare och ingenjörer verksamma inom flyg- och rymdteknik (Aerospace Engineering) arbetar inom konstruktion, utveckling, utprovning samt drift och underhåll av kommersiella och militära flygplan, helikoptrar, rymdfarkoster och satelliter. Dessa tekniska system är mycket komplexa och korrekt utformning och konstruktion är beroende av samverkan mellan ett flertal discipliner som aerodynamik, struktur, aeroelasticitet, flygmekanik, styrsystem och framdrivning. Utbildningen bedrivs i huvudsak inom fyra huvudområden:

  • Flygteknik
  • Lättkonstruktioner
  • Rymdteknik
  • Systemteknik

Kurser

Kurser som den forskarstuderande skall genomgå bestäms av handledare tillsammans med den studerande. Kurser väljs normalt utifrån dels den studerandes tidigare studier samt vad som anses nödvändigt för att möjliggöra fördjupning och breddning av den studerandes kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet. Vissa kurser kommer att vara nödvändiga för genomförandet av forskningsuppgiften medan andra väljs för att ge en ökad bredd inom området.

Den forskarstuderande förväntas läsa åtminstone en kurs inom varje central del av ämnet Aerospace Engineering; flygteknik, rymdteknik, lättkonstruktioner, och systemteknik. Studeranden som har läst motsvarande kurser i en tidigare utbildning behöver inte läsa ytterligare kurser för att nå tillräckligt breda baskunskaper. De forskarstuderande ges också möjlighet att läsa kurser i matematik och numeriska metoder på avancerad nivå när avhandlingsarbetet så kräver.
Mer information om kurserna finns i den allmänna ämnesstudieplanen.

Länk till KTH:s kurser på forskarnivå

Mål

Målen för Doktorsprogrammet i flyg- och rymdteknik följer de gemensamma målen för utbildning på forskarnivå enligt Högskoleförordning (1993:100) .
Dessa mål är uppdelade i tre kategorier:

  1. Kunskap och förståelse,
  2. Färdighet och förmåga,
  3. Värderingsförmåga och förhållningssätt.

En konkretisering av hur dessa mål kan uppfyllas inom ramen för doktorsprogrammet står beskrivet i den allmänna ämnesstudieplanen.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet följer de allmänna regler som fastställts enligt Högskoleförordning (1993:100). Som särskild behörighet för antagning till utbildning på forskarnivå i ämnet flyg- och rymdteknik gäller att den sökande skall ha:

  1. Uppfyllt grundläggande behörighet inom området, eller
  2. På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper inom för inriktningen relevanta områden.

Den primära målgruppen är studenter med examen från masterprogrammet Aerospace Engineering vid KTH eller motsvarande utbildning från ett annat universitet. Studenter med annan bakgrund, till exempel maskinteknik eller teknisk fysik, ges möjlighet att komplettera sin grundexamen med kurser i rymd- och flygteknik för att nå samma status som övriga studenter i doktorsprogrammet.

Ansökningsprocessen

För att kunna ansöka till ett doktorsprogram behöver det finnas en ledig doktorandanställning. På KTH:s centrala hemsida publiceras en lista över alla KTH:s lediga anställningar inklusive doktorandanställningar.

Läs om ansökningsprocessen

Läs om utbildning på forskarnivå vid KTH

Kontakt

Har du generella frågor om utbildning på forskarnivå vid KTH?

Kontakta KTH:s centrala doktorandkontakt:
E-post: phd@kth.se

Programansvarig för Doktorsprogrammet flyg- och rymdteknik

Handläggare

fou@sci.kth.se

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2021-11-18