Göran Gustafssonpriset för unga forskare vid KTH/UU

Publicerad 2017-03-30

David Rydh tillhörandes Institutionen för Matematik har tilldelats 2017 års Göran Gustafssonpris för unga forskare vid KTH/UU. Stort grattis!

Modulirummet av trianglar
Figuren visar ett antal partiklar som utvecklas enligt Dysons Brownska rörelse. Det invarianta måttet för denna process ges av fördelningen av egenvärdena till en GUE-matris.

Inom matematik, liksom inom naturvetenskap, är det viktigt att systematisera och klassificera.

Ett moduliproblem handlar om klassificering av geometriska objekt. Det kan exempelvis vara linjer i ett plan eller kurvor. Till ett sådant problem söker vi en geometrisk lösning, ett modulirum, där varje punkt i modulirummet motsvarar en klass av objekten.

Ofta har objekten man klassificerar symmetrier. För att då kunna lösa moduliproblemet, behöver vi låta modulirummet vara en så kallad stack som har en mer komplicerad geometrisk struktur.

En stor del av David Rydhs forskning behandlar moduliproblem och teorin för stackar. Genom att knyta ihop teorin för stackar med en till synes helt annan del av matematiken, monoidala kategorier, har han utvecklat verktyg för att lösa moduliproblem som tidigare var olösliga. Utifrån dessa har han även givit en precis beskrivning av den lokala geometriska strukturen hos stackar som tidigare saknats.

Göran Gustafsson pristagare 2017