Tillgodoräknande inom utbildning på forskarnivå

För att tillgodoräknande ska kunna medges behövs underlag om att kursen inte inkluderas i behörighetskraven för utbildningen på forskarnivå. Detta kan vara information om att kursen examinerades efter examen för behörighet avslutades eller att masterexamen innehåller fler poäng än kravet för antagning till utbildning på forskarnivå.

Beslut om tillgodoräknande av kurser som inte givits vid akademiskt lärosäte ska prövas och godkännas av forskarutbildningsansvarig (FA). Annars gäller nedan:

Tillgodoräknande av kurser (innan antagning): Här avses kurser som tagits innan antagning till utbildning på forskarnivå. I förekommande fall anges kurskod, kursbenämning, lärosäte, poäng och slutdatum för kurser som ska tillgodoräknas (bestyrkt genom kopia på kursresultat från lärosäte). Beslut om tillgodoräknande fattas av programansvarig ( PA) för aktuellt doktorsprogram och PA är också examinator för tillgodräkandena..

Tillgodoräknande av kurser (efter antagning):

  1. Underlag för tillgodoräknande (intyg eller motsvarande) där huvudhandledare antecknat vad som kan tillgodoräknas i utbildningen på forskarnivå. Ett intyg ska visa vad doktoranden har åstadkommit. Antingen i form av tentamen, inlämningsuppgift, deltagande etc, alltså vilken prestation som efterfrågats av kursanordnaren. Prestationen ska intygas av kursanordnaren. I förekommande fall anges kurskod, kursbenämning, lärosäte, poäng och slutdatum för kurser som ska tillgodoräknas. Det är PA (på delegation från FA) för doktorandens doktorsprogram som beslutar om prestationen berättigar till någon form av tillgodoräknande. Doktorand, huvudhandledare och PA skriver under blankett för tillgodoräknande som sedan lämnas till FoU admin på institutionen.
  2. Inläggning i LADOK (ange diarienummer för motsvarande individuell studieplan), PA är examinator, utskrift av arkivlista som undertecknas av PA.

Underlag för tillgodoräknandet samt arkivlista skannas in i diariet och läggs till, i form av ny åtgärd/handling till den individuella studieplanen som redan finns upprättad och inlagd i diariet.

Handläggningsordning för tillgodoräknande på SCI skolan

  1. Doktorand fyller i blankett FO-TRAK.pdf från KTH:s blankettarkiv och skriver under
  2. Huvudhandledare kompletterar med information och skriver under
  3. Underlag och ifylld blankett lämnas till PA som gör bedömning enl ovan
  4. PA lämnar samtliga ifyllda underlag till utbildningsadministratören  på institutionen som registerar i Ladok
     
Till sidans topp