Översikt för Doktorsprogram i Matematik

Doktorsprogrammet i matematik täcker såväl den teoretiska som tillämpade forskning som bedrivs vid avdelningen för matematik, inom områdena algebraisk geometri, algebraisk topologi, differentialgeometri, dynamiska system, harmonisk analys, kombinatorik, kommutativ algebra, komplex analys, matematisk fysik, numerisk analys, partiella differentialekvationer, spektralteori och talteori, men är självfallet öppet för nya områden.

Programmet sköts av verksamhetsbasen avdelning för matematik på institutionen för matematik vid skolan för teknikvetenskap.

Programbeskrivning, doktorsprogram i matematik (pdf 98 kB)

Övergripande syfte och mål

Målet för utbildningen är att göra den studerande väl förberedd för självständiga forskningsuppgifter inom matematiken eller för andra uppgifter där krav ställs på djupgående insikter i matematik och matematiska forskningmetoder. Detta innebär att doktoranden efter utbildningen ska kunna:

  • beskriva och förklara teorier, konstruktionsprinciper och empiriska resultat isitt specialiseringsområde,
  • formulera konkreta forskningsfrågor inom sitt specialiseringsområde,
  • använda etablerade forskningsmetoder och utveckla ny kunskap,
  • kritiskt analysera och värdera egna och andras forskningsresultat,
  • presentera och diskutera forskningsresultat för kollegor, allmänhet och i undervisning,
  • analysera och ta ställning i etiska aspekter av forskning inom ämnet och agera därefter,
  • identifiera behov av ny kunskap och ha kunskap om att initiera och leda forskning,
  • delta i tvärvetenskapliga samarbeten samt visa kunskap om olika syner på forskningens roll i samhällsutvecklingen och kritiskt analysera och värdera därmed sammanhängande frågor.

Samtliga av de ovan uppräknade färdigheterna bör på ett naturligt sätt utvecklas under handledningsprocessen.

Omfattning och Rekrytering

Programmat beräknas få cirka 30 heltidsdoktorander, varav cirka 6 antas varje år. Idag finns 30 doktorander i matematik.

Studerandemålgruppen är civilingenjörer teknisk fysik (med tonvikt på matematik i utbildningen) och masterstudenter i matematik, eller med motsvarande examen i ett närliggande område starkt relaterat till matematik. Rekrytering av doktorander sker enligt KTHs regelverk. Utlysning bör normalt ske minst två gånger årligen.

För närvarande finns femton professorer och minst tio docenter i matematik. Det finns även mer juniora medarbetare som förväntas bli docenter inom de närmsta åren, vilket ger en naturlig förnyelse av handledarkapaciteten.

Poängtal

I KTHs föreskrifter för utbildning på forskarnivå regleras nivån pa kurser i kursdelen. Enligt nuvarande regelverk (2010) ska för doktorsexamen minst 60% av kurspoängen vara på forskarnivå, för licentiatexamen minst 50%.

För doktorsexamen är poängtalet 240hp. Kursdelen ska omfatta minst 100hp och avhandlingsdelen ska omfatta minst 120hp. Minst 60hp av kurserna ska vara kurser inom programmet på forskarnivå, eller motsvara sådana kurser. Kursdelen bör omfatta minst 15hp inom var och en av de tre grenarna Analys c.q. Algebra/ Kombinatorik/Talteori c.q. Geometri/Topologi/Differentialgeometri.

För licentiatexamen är poängtalet 120hp. Kursdelen ska omfatta minst 50hp och avhandlingsdelen ska omfatta minst 60hp. Minst 30hp av kurserna ska vara kurser inom programmet på forskarnivå, eller motsvara sådana kurser. Kursdelen bör omfatta minst 7.5hp inom minst två av grenarna Analys c.q. Algebra/Kombinatorik/Talteori c.q. Geometri/Topologi/Differentialgeometri.

Organisation

Kursen organiseras av programansvarig. Programkomiteén innefattar följande medlemmar:

Administration

Administrativa frågor hanteras av SCI:s utbildningskansli

Administrativ kontakt

Till sidans topp