Till innehåll på sidan

Enkät - Kvinnor i styrelser

Publicerad 2017-04-28

Rapporten presenterar resultat från en enkätundersökning i Sverige och Norge.

I den här rapporten presenteras resultat från en enkätundersökning i Sverige och Norge, där ca 400 styrelseledamöter deltagit. Frågorna handlade om hur man såg på klimatförändringar, hur företaget i vars styrelse man är verksam i arbetar med klimatanpassning, och om stämningen i styrelsen tillät att klimatfrågor diskuterades. Våra resultat visar att män och kvinnor skiljer sig signifikant åt när det gäller attityden till klimatförändringar: trots att båda grupperna anser att klimatfrågan är viktig så var kvinnorna benägna att se frågan som mer allvarlig. Vår undersökning visar också att stämningen i styrelserna är god, vilket skulle möjliggöra för att klimatfrågan skulle kunna diskuteras i stor utsträckning. Dock visar våra resultat att klimatfrågan inte diskuteras i den överväldigande majoriteten av styrelser. Detta gör att en ökad kvinnlig representation i styrelser inte per automatik leder till att klimatfrågan diskuteras, något som lyfter frågan om vad som krävs för att denna diskussion ska äga rum och vem som ska driva den.

Läs rapporten i helhet (pdf 1,0 MB)