Miljögeokemi och ekoteknik vid KTH

Välkommen till miljögeokemi och ekoteknik vid Institutionen för mark- och vattenteknik.

Vår forskning handlar om att studera samspelet mellan människan och hennes omgivande miljö. Vi studerar kemiska processer i mark, grund- och ytvatten i Sverige och internationellt, vi utformar teknik för att avskilja näringsämnen och tungmetaller med filter, och vi använder våra kunskaper i mark- och vattenkemi för att förbättra miljöbedömningar av restprodukter och filtermaterial. Några av de frågor vi är engagerade i är:

  1. Arsenik i grundvatten är ett stort problem i t.ex. Bangladesh och Argentina. Varifrån kommer arseniken?
     
  2. Risken för utläckage av metaller från förorenade jordar hänger ihop med hur stor jordens förmåga att binda metallerna är. Går det att förutse jordens metallbindningsförmåga med hjälp av kemiska modeller?
     
  3. Enskilda hushåll på landsbygden saknar ofta tillfredsställande lösningar för avskiljning av näringsämnen av fosfor och kväve från avloppsvatten. Går det att utforma effektiva avloppslösningar för dessa hushåll som både minskar övergödningen och återcirkulationen av näringsämnen?

Förutom forskningen så undervisar gruppens medlemmar på flera kurser vid KTH. Vi finns på Brinellv. 28 samt Drottning Kristinas väg 48 i Stockholm.