Kursanalys kursomgång VT13

När kursen genomfördes

Period 3-4, 2012/2013

Kursledare/föreläsare/Assistenter:

Kursledare: Kristina Froehlich och Björn Hedin

Föraläsare och seminarieledare: Björn Hedin och Daniel Pargman

Grupphandledare:

 • Anders Friberg och Anders Askenfeld
 • Björn Hedin
 • Daniel Pargman
 • Elina Eriksson
 • Leif Handberg
 • Roberto Bresin

Examinatorer

 • Daniel Pargman
 • Leif Dahlberg
 • Stefan Hrastinski
 • Sten Ternström

Antal undervisningstimmar 

F: 10, Sem: 8, Grupphandledning: 7 * 3-4 timmar

Antal handledningsgrupper

6

Antal registrerade studenter

56 st

Kurslitteratur

Att skriva en bra uppsats av Peter Stray Jørgensen och Lotte Rienecker

Vilka moment kursen består av och poängtal för de olika momenten

SEM1: 3hp och XUPP1: 12hp

Hur många studenter som klarat kursens olika moment vid första examinationstillfället

56 st resp 49 st

Prestationsgrad efter första examinationstillfället i procent

90%

Examinationsgrad efter första examinationstillfället i procent

88% . Förmodligen kommer alla bli klara vid det andra examinationstillfället efter sommren.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenterna kunna

Studenten ska efter genomfört kandidatarbete i medieteknik kunna        

 • tillämpa färdigheter och kunskaper förvärvade inom medieteknikområdet på ett problem
 • identifiera, formulera och lösa problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • reflektera över, utvärdera och kritiskt diskutera egna och andras vetenskapliga resultat
 • utifrån en given problemformulering välja, anpassa och kombinera olika metoder, samt kunna motivera och kritiskt reflektera kring dessa val
 • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning
 • redogöra för och diskutera information, problem och lösningar
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens
 • självständigt arbeta inom medieteknikområdet
 • göra bedömningar inom medieteknik med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Förändringar inför denna kursomgång

 • Obligatoriskt att använda ett socialt annoteringssystem för gruppfeedback (Crocodoc eller Google Docs)

Sammanfattning

Kursen har i stort fungerar mycket bra i år. De problem med kalibrering av vad olika poängsättningar på delexaminationsmoment betyder verkar ha varit mindre i år. Handledarna träffades också regelbundet och diskuterade frågor som dykt upp vilket rett ut eventuella problem snabbt.

Undervisningen

Kursen inleds med en crashcourse i att skriva uppsatser, med ett antal föreläsningar och seminarier. Därefter examineras denna del genom att studenterna skriver en exjobbsspecifikation enligt konstens alla regler.

Studenterna, som i huvudsak jobbar i par, delas sedan in i handledningsgrupper beroende på ämnesval. Specifikationerna diskuteras med handledare och måste sedan godkännas av examinator. Nytt för i år var att examinatorerna gav feedback på ungefär samma nivå.

Handledingsgrupperna träffas sedan vid sju tillfällen under våren, då olika delar av rapporten ska vara skriven. Studenterna i gruppen ska ge feedback till varandra (vilken är betygsgrundande) och får även feedback av handledaren.

Exjobbet presenteras slutligen i slutet av maj.

Examination

Examinationen består av sex olika moment som betygssätts. Grupphandledning, processen, skriftlig presentation, muntlig presentation samt rapportens innehåll. Vissa moment betygssätts i praktiken av hadledaren (grupphandledning och process) medan övriga betygssätts av examinatorn. Efter samtliga betyg var preliminärt satta samlades alla examinatorer samt kursansvarig och gick igenom alla gränsfall (som antingen hamnat precis under eller precis över en gräns) och gick igenom om helhetsintrycket gjorde att något betyg borde justeras uppåt eller nedåt.

Elevenkät

Svarsfrekvensen på enkäten var 39%. Av de som svarat angav 41% det bästa omdömet om kursen (nöjd), 32% angav "ganska nöjd", 23% angav "varken nöjd eller missnöjd" och en student (4%) angav "ganska missnöjd".

Det som uppfattades som bäst med kursen var de många hårda deadlines som fanns vilket gjorde det lätt att hålla tempot, och som förmodligen ligger bakom den höga prestationsgraden. Även "handledares engagemang" gavs (med något undantag) goda omdömen, och kamratfeedback i handledningsgrupper uppges också fungerat bra. Även möjligheten att göra ett större egendefinierat projekt omnämndes flitigt som mycket bra.

Det som upplevdes ha förbättringspotential var framför allt kommunikation och information. En blandning av studiehandledning i pdf-format, information i Bilda och information på kurshemsida har funnits, vilket (precis som i många andra kurser) med rätta upplevts rörigt. Nästa år ska så mycket som möjligt samlas i KTH social. Gällande de meddelanden som skickades ut uppstod en del oklarheter förmodligen genom att mycket information skickades endast till studenterna men inte till handledare och examinatorer.

Den inledande kursdelen tyckte en del skulle kunna utökas eller omarbetas, men troligen kommer den åtminstone inte utökas, eftersom det skulle senarelägga starten av själva exjobbsuppgiften.

Några studenter efterlyste mer kontakt med examinator, men inte heller det är nog aktuellt. Examinatorerna har uttryckt att de ogärna lägger sig i arbetet efter den ursprungliga godkännandet av specifikationen, eftersom just det rör sig om ett "självständigt arbete". Frågor ha också kunnat kanaliseras via handledare i de fall oklarheter funnits. Dock är det inte helt lätt att ha fyra examinatorer och sex handledare som alla ska bedöma något som trots allt är så pass subjektivt som en uppsats.

En student uttryckte en lång lista med förbättringsförslag vars viktigaste poäng var att "elever [bör få] instruktioner om EXAKT vad som ska göras", men det är varken möjligt eller önskvärt när det gäller självständiga arbeten. Dock finns en poäng, vilket vi också diskuterat mellan examinatoerna, i att försöka tydliggöra bedömningskriterierna för "processen" och "grupphandledning".

Kursens belastning för eleverna

Många lade ner mycket tid på exjobbskursen, men den allmänna uppfattningen (så som vi uppfattade det i grupperna) var att arbetsbelastningen var ganska jämnt fördelad och inte upplevdes som orimligt hög.

Förkunskaper och nivå

Vi upplevde att förkunskaperna var bra och nivån på exjobben blev mycket bra!

Övrigt

Inte mycket att tillägga.

Planerade förändringar

 • Gå över till KTH Social
 • Förtydliga vissa bedömningsgrunder (process, grupphandledning)
 • Se till att all information som går till studenter når även handledare.
Feedback News