Kurs-PM

Syftet med kurs-PM är att ge kursdeltagarna en förståelse om hur kursen genomförs och vilka förväntningar som finns på studenten samt hur examination och betygssättning sker.

Kurs-PM kompletterar den obligatoriska kursinformation som skall finnas i en Kursplan. Länk till kursens kursplan finns i vänsterspalten.

Kursgenomförande

Denna kurs är ett rollspel, i och om IT-projekt, från början till slut. Alla kursdeltagarna antar roller i ett IT-projekt och läraren är att betrakta som "spelledare". Alla deltagare tillhör en projektgrupp, som skall utveckla en prototyp, och där medlemmarna antar en eller flera roller i sin projektgrupp. Mycket av kurstiden går till praktiskt projektarbete i form av projektledning och prototyputveckling.

Teorigrund ges som föreläsningar, seminarier, laborationer, diverse instuderingsmateriel och e v studiebesök.

Examination: Se lärandemål och betygskriterier. Kursen har ingen sals-tenta.

Sammanfattande kursmål

ILO betyder "Intended Learning Outcome"

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten, för små IT-projekt, kunna

  • (ILO1) föreslå och redogöra för en lämplig, anpassad och till stor del beprövad projektmetod samt att ur någon ledningsroll kunna ange och med evidens motivera metodens styrkor och svagheter.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten, för små IT-projekt, kunna

  • (ILO2) kunna bidra med idéer och system-utvecklingsarbetesamt utifrån någon ledningsroll praktiskt kunna föreslå, planera, organisera, leda och följa upp projektgruppens arbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten, för små IT-projekt, kunna

  • (ILO3)kunna anta ett socialt inkluderande, uppmuntrande och ansvarsfullt förhållningssätt till projektgruppen samt förhålla sig till samhälleliga mål-sättningar, gällande t ex hållbarhet, vilka är relevanta för projektet samt utvecklad produkt och produktanvändning.

Betygskriterier

För betygskriterier se följande dokument

Kursbetyg

Kursbetyg beräknas som medelvärdet av betygen för moment RAP1 (ILO1) och PRJ1(ILO2) med avrundning "uppåt". För slutbetyg krävs också godkänt på  UTV1 (ILO3).

Funktionsnedsättning

Stöd via "Funka"

Om du har en funktionsnedsättning, kan du få stöd via Funka.
https://www.kth.se/en/student/studentliv/funktionsnedsattning

Informera kursansvarig

Vi rekommenderar dig att informera kursansvarig om eventuella behov. Funka informerar ej kursansvarig.

Kursens bidragsgivare (course contributors)

These company contributors are accepted due to added course value in regard of academic, professional and work facilitation aspects.

Feedback News