Kursanalys för kursomgångarna våren 2013

Kursen LH216V Utveckla lärandet med betygskriterier har utvecklats och getts av Viggo Kann i tre kursomgångar under våren 2013, i mars, april och maj. Kursen är en del av betygskriterieprojektet som fakultetsrådets utbildningsutskott tagit initiativ till.

Kursdata

Varje kursomgång bestod av två halvdagars undervisning och två inlämningsuppgifter. För detaljer om kursupplägget och lärare på kursen, se kurs-PM.

Här är kursresultat per 1 juli 2013:

omgång deltagare dag 1 klara med allt utom uppgift 2 % helt klara aktivitets- och examinationsgrad
mars 11 10 91% 6 55%
april 10 9 90% 4 40%
maj 15 12 80% 9 60%
totalt 36 31 86% 19 53%

Var och en som lämnat in uppgift 2, som huvudsakligen utgörs av betygskriterier för en egen kurs, har fått en skriftlig återkoppling på den från kursledaren.

Alla som är klara med allt utom uppgift 2 har fått påminnelse och kommer förhoppningsvis att göra klart kursen inom närmaste månaderna.

Kursens lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna

  • redogöra för hur lärandemål, betygskriterier och examination hänger ihop,
  • formulera målrelaterade betygskriterier för en egen kurs,
  • föreslå hur examinationsmoment ska utformas så att de examinerar enligt uppställda betygskriterier,
  • kritiskt granska egna och andras uppställda betygskriterier,
  • redogöra för olika sätt att väga samman betyg till ett slutbetyg och vilka effekter dessa kan få.

Sammanfattning

Kursen har fungerat mycket bra både till innehåll, upplägg och examination. Därför har bara små ändringar gjorts mellan kursomgångarna. Läsåret 2013/2014 planeras tre kursomgångar, en i period 2, en i period 3 och en i period 4. Den sista kursomgången ges på engelska, övriga på svenska. Inga större förändringar kommer att göras.

Utvärdering och analys

I slutet av första dagen har alla elever fått fylla i en tvåminuters minienkät med två frågor: vad har varit mest intressant/tankeväckande och vad vill du ha svar på nästa gång. Svaren har visat att kursdeltagarna har fått många nya tankar och har använts till att finjustera vad som tagits upp under andra dagen. Till exempel har jag skickar alla frågor som varit relevanta för studenter till kursens studentassistenter som den andra dagen svarat på dessa frågor ur studentperspektiv.

En traditionell kursenkät har gjorts i samband med sista inlämningsuppgiften. Den har besvarats av sammanlagt 11 personer.
Resultat av kursenkät för marsomgången.
Resultat av kursenkät för april- och majomgången.

Samtliga svarande tyckte att förkunskaperna var tillräckliga och att kursens anpassning till KTH-lärarens behov var bra eller mycket bra. Undervisningens omfattning,två halvdagar, ansågs lagom av de flesta; några skulle vilja ha en tredje halvdag. Kurslitteraturen av Ekecrantz ansågs bra. Alla undervisningsmoment i kursen ansågs vara lagom i omfattning av majoriteten. Båda inlämningsuppgifterna ansågs givande och lagom tidskrävande.

Inlämningen av uppgifter har gjorts i KTH Social och till viss del som ett pilotförsök att använda den nya inlämningsfunktionen i Social som är under utveckling. Detta har gjort att inlämningsförfarandet varit ovanligt krångligt och buggigt, vilket har fått kritik i kursenkäten. Jag hoppas att barnsjukdomarna försvinner och att tjänsten ska fungera smidigt till nästa kursomgång.

Under tredje kursomgången framkom idén att kamratkritiken av första inlämningsuppgiften borde lämnas in en vecka innan andra inlämningsuppgiftens slutgiltiga betygskriterier skulle lämnas in så att man har tid att ta kritiken i beaktande. Detta genomfördes (frivilligt) vid tredje kursomgången med gott resultat.  Detta kommer jag därför att införa från och med nästa kursomgång. Andra inlämningsuppgiften delas därmed upp i två delar.

Skriften Fallgropar och råd till lärare som inför betygskriterier har utvidgats till varje kursomgång och kommer att fortsätta att utvidgas allteftersom fler problem dryftas av kursdeltagarna. Eftersom den sjätte kursomgången ska ges på engelska och inget lämpligt kursmaterial finns på engelska kommer jag att sätta ihop ett engelskspråkigt kursmaterial.

I övrigt planeras inga ändringar av kursen. Föreläsningarna av Anna-Karin (lärandemål), Emma Lundkvist (exempel på och utvärdering av betygskriterier) och CL-studenter (studentperspektivet) fungerar mycket bra och kommer att fortsätta.

Förändringar till 2013/2014

  • Dela upp andra inlämningen i två där den första delen, kamratkritiken, lämnas in en vecka före resten.
  • Utvidga skriften Fallgropar och råd...
  • Utveckla engelskspråkigt kursmaterial
  • Lägg upp betygskriterier som utformats av tidigare kursdeltagare och provats i en verklig kurs på webben som goda exempel.
Feedback News