Rapportstruktur

Akademiska arbeten (som ditt examensarbete) förväntas följa en struktur där man introducerar arbetet, redogör för vilka metoder man använt, presenterar resultatet och avslutar med en diskussion och slutsatser. Här finns en längre redogörelse samt en kortfattad beskrivning. Observera att denna text är exempel på hur man kan lägga upp rapporten. Du följer den tradition som finns inom ämnesområdet vad gäller rapportens struktur.

Kompositionen av en vetenskaplig artikel

I denna bifogade text går Jakob Gyllenpalm, universitetslektor på Stockholms universitet, igenom hur man komponerar en vetenskaplig artikel. 

Kortfattad beskrivning av för hur en exjobbsrapport kan struktureras.

När man skriver vetenskapliga arbeten så finns flera modeller för hur man kan lägga upp texten. Denna standardmodell heter IMRaD, Introduktion, Metod, Resultat och (and) Diskussion. Genom att följa modellen säkerställer man att alla viktiga komponenter i texten finns med och underlättar för läsaren. Denna text bygger i första hand på boken Swales, J.M. & Feak, C.B. (2012). Academic writing for graduate students: essential tasks and skills. (3., [rev. and expanded] ed.) Ann Arbor: The University of Michigan Press.

Introduktion

I introduktionen skall du presentera området och det specialområde som ditt arbete omfattar. Du skall redogöra för den logiska grunden för ditt arbete, vad som är problemställningen. En övergripande fråga som skall besvaras är varför vill du göra detta arbete? Introduktionen skrivs gärna med fyra steg som följer efter varandra.

Inledning 

Steg 1 -- Etablera området för ditt arbete; genom att visa att området är viktigt, centralt, intressant och relevant. Gärna haka på ett pågående samtal i samhället.

Bakgrund

Steg 2 -- Gör en kortfattad introduktion av det aktuella forskningsläget för ditt valda område. Beskriv viktiga tidigare arbeten inom området

Steg 3 -- Problematisera och etablera en nisch/specialområde, som visar vilka perspektiv som intresserar dig, ”vem du är..” Det kan du göra genom att ange en eller flera luckor/gap i tidigare arbete eller genom att förlänga, förstärka/utöka tidigare arbeten.

Syfte och frågeställningar

Steg 4 -- Lägg beslag på nischen/specialområdet. Detta gör du genom att: formulera syfte och mål för ditt arbete, ange forskningsfrågor/hypoteser och ange strukturen för hur texten är organiserad (valfritt).

Teoretiskt ramverk / Bakgrund

Teoriavsnittet är en fördjupning av steg 2 från introduktionen. Teorierna ska ge stöd för framskrivandet av examensarbetet. Här ska litteraturen introduceras som innehåller teorier och begrepp som är centrala för arbetet. Definition av teori enligt Nationalencyklopedin, NE inleds med: ”en grupp antaganden eller påståenden som förklarar företeelser av något slag och systematiserar vår kunskap om dem..” (http://www.ne.se/jsp/notice_board.jsp?i_type=1)

Metod

I metodavsnittet skall du redogöra för dina val av metoder med teoretisk beskrivning och motivering samt processer, procedurer, deltagare du tänker använda dig av. Principen är att en person med liknande bakgrund, som efter att ha läst ditt metodkapitel ska kunna göra en likadan studie som du har gjort. Detta kallas för reproducerbarhet. För att arbetet skall klassas som vetenskapligt skall personen då komma fram till samma resultat. Den övergripande frågan som skall besvaras är hur du gjorde detta arbete? Man kan jämföra metodkapitlet med ett kokboksrecept som beskriver hur man gör ditt arbete.

Resultat

Här skall du presentera vad ditt arbete har resulterat i. Försök hitta en struktur eller mönster i din teoretiska ansats, som du kan använda och presentera dina resultat i, så att de blir tydligt framställda för läsaren av ditt arbete. Om metodkapitlet är kokboksreceptet är resultatet den måltid som du fick av att ha använt receptet. Den övergripande frågan som skall besvaras är vad du fann när du genomförde arbetet. Du kan också kort kommentera dina resultat här men den större analysen görs i diskussionen.

Diskussion/Slutsats

I diskussionen analyseras och tolkas resultaten som svar på dina frågeställningar och syfte med referenser till de teoretiska perspektiv du valt i ditt examensarbete.  Berätta om vad dina resultat betyder, hur de kan generaliseras och återkopplas till introduktionen. Den övergripande frågan som skall besvaras är vad det du gjort betyder. I pedagogiska texter är det vanligt att man efter diskussionen har ett kapitel som heter slutsats. Där kan man kort sammanfatta hela texten med fokus på att fastslå de viktigaste delarna av ditt arbete.

Steg 1 -- Introducera diskussionen. Genom att kort repetera ditt arbetes syfte, mål, teoretiska grund och metod.

Steg 2 --  Sammanfatta resultatet. Genom att återge de viktigaste delarna av dina resultat.

Steg 3 -- Kommentera resultaten. Genom att förklara resultaten, jämföra ditt arbete med tidigare studier, ange alternativa tolkningar av resultaten.

Steg 4 -- Ange ditt arbetes begränsningar. Genom att ange vad som kan ligga till grund för felaktiga tolkningar/slutsatser. Metodkritik

Steg 5 -- Skriv rekommendationer. Genom att ange om/hur ditt arbete kan användas i praktiken. Genom att förslå fortsatta arbeten/ nästa steg.

Feedback News