Show version

Version created by Lars Filipsson 2015-07-01 09:49

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Så funkar seminarierna

Seminarierna är centrerade kring uppgifter och problem. Tanken är dels att uppgifterna ska vara lärorika i sig, dels att kommunikationen kring lösningsförslagen ska leda till ett djupare lärande. Seminarierna ska främja studentaktivitet och kontinuitet i studerandet. Godkänt seminarium ger bonuspoäng till tentamen.

Bedömning

Godkänd vid ett seminarietillfälle blir man om man deltar vid hela seminarietillfället och utför alla de uppgifter man blir tilldelad, som att redovisa vid tavlan, rätta andra studenters uppgifter, lämna in lösningar mm. För att bli godkänd måste man också klara kontrolluppgiften, som vid vissa seminarietillfällen är en inlämningsuppgift och vid andra seminarietillfällen är ett skriftligt prov, se nedan. Det är viktigt att komma i tid. Är man försenad blir man inte godkänd.

Kontroll 1: Inlämning

Inför seminarierna har studenterna i uppgift att lösa ett antal seminarieuppgifter. Lösningarna ska vara färdigskrivna innan seminariet börjar. Lösningarna ska vara skrivna på ett papper per uppgift, med namn och födelsedatum på. Det är tillåtet att samarbeta och diskutera lösningar med andra studenter men var och en måste skriva sina egna lösningar och kunna redogöra för dem.

Seminariet börjar med att en av uppgifterna samlas in för rättning. Uppgiften skall lämnas in vid seminariets början. Assistenten rättar uppgiften och avgör om kontrollmomentet blir godkänt eller underkänt. Denna variant förekommer vid seminarium nummer 1, 3 och 5. 

Kontroll 2: Skriftligt prov

Kontrollen består av ett skriftligt prov med självrättning. Under första halvtimmen löser studenten en uppgift, som är en variant av någon av seminarieuppgifterna eller någon av de rekommenderade uppgifterna i boken. Denna uppgift blir sedan självrättad/kamraträttad, och lämnas slutligen in för granskning. Det är assistenten som slutgranskar prov och beslutar huruvida kontrollen blir godkänd eller inte. Denna kontroll förekommer i seminarium nummer 2, 4 och 6.

Uppföljning

Eftersom det har visat sig att aktivt deltagande i seminarierna korrelerar med goda studieresultat har vi kommit överens med programledningarna om att vi informerar studievägledningarna om resultaten på seminarierna. Detta för att de på ett tidigt stadium ska kunna hjälpa studenter med problem.

Feedback News