Förslag om inrättande av kurs och granskning av kursplaner

Förslag framtaget av tre pedagogiska utvecklare i maj 2015. Förslaget togs upp på utbildningsutskottets möte i december 2015 och har diskuterats med prodekanus Per Berglund i april 2016.

Bakgrund

Kursplaner och utbildningsplaner är enligt högskoleförordningen de styrande dokumenten för utbildningen på universitet och högskolor. Dokumenten fungerar som kontrakt med studenterna om hur utbildningen ska se ut. I dessa dokument finns lärandemålen som genom konstruktiv länkning styr både examinationen och undervisningen. Därför är det mycket viktigt att kursplanerna och utbildningsplanerna håller hög kvalitet.

På många lärosäten i Sverige är det fakultetsnämnden (Lunds universitet och Uppsala universitet) eller en av fakultetsnämnden särskilt utsedd grupp (grundutbildningsberedningen på Stockholms universitet och utbildningsutskottet på Högskolan i Borås) som fastställer kursplanerna. På Chalmers fastställs kursplaner av Programansvarig. På Göteborgs universitet fastställs kursplanerna av prefekt efter en noggrann granskningsprocess. Högskolan i Dalarna har en av Sveriges mest noggranna granskningar av kursplaner.

På KTH finns idag ingen kvalitetssäkring av kursplanerna, förutom att Carina Kjörling gör en snabb formaliagranskning vid inrättande av kurs och att den engelska översättningen granskas av speciellt utsedda granskare på varje skola, som fått en entimmesutbildning från språkkommittén.

År 2011 gjorde Göteborgs universitets studentkår en omfattande granskning av kvaliteten på lärosätets kursplaner och fann kvaliteten förskräckande dålig (tre fjärdedel av kursplanerna fick underkänt vad gäller lärandemålen). På KTH har den pedagogiska utvecklaren Lasse Wingård granskat alla ITM-skolans nya kursplaner senaste året och han har funnit att kvaliteten är mycket ojämn och att många kursplaner som godkänts fortfarande innehåller allvarliga fel.

Enligt ESG är det nödvändigt att det finns en kvalitetssäkringsprocess för kurs- och utbildningsplaner, se följande citat ur ESG:

1.1 Policyn operationaliseras genom olika interna kvalitetssäkringsprocesser

1.2 Lärosätena har processer för utformningen och inrättandet av utbildningar. Utbildningarna utformas så att de utbildningsmål som fastställts för dem, inklusive lärandemål, kan uppfyllas av studenterna.

1.3 Detta förutsätter ett noga beaktande av hur utbildningarna utformas, hur de genomförs och hur måluppfyllelsen bedöms.

1.4 Lärosätena tillämpar på ett konsekvent sätt fördefinierade och publicerade regler som omfattar hela studentens studietid

Förslag

Vi anser att KTH dels behöver förbättra systemet (blanketterna och processen) för inrättande av kurs och dels behöver införa ett system för kvalitetsgranskning av kursplaner och utbildningsplaner.

Kursinrättandeprocessen inklusive blanketter/Koppsstöd utreds nu på UF (Carina Kjörling, Thomas Berggren). 

Eftersom inrättande av kurs och fastställande av utbildningsplan på KTH är delegerat till skolchefer (i samråd med andra inblandade skolor) är det lämpligt att skolorna också ansvarar för att en kvalitetsgranskning görs av planerna innan de fastställs. Förslagsvis inrättar varje skola en granskningskommitté med lärare, administratörer och studenter som kan granska varje plan utifrån följande perspektiv:

  • kursens/utbildningens innehållsmässiga relevans,
  • lärandemålens utformning och deras examinerbarhet,
  • examinationsformer,
  • progression inom programmet,
  • förkunskapskrav/behörighet,
  • språklig korrekthet,
  • övrig formalia,
  • automatöversättningens korrekthet.

Granskningskommittén ska korrigera fel och återremittera kursplanen eller utbildningsplanen om den inte håller måttet. Först när granskningskommittén gett klartecken kan skolchef fastställa kursplanen eller utbildningsplanen. Mindre skolor kan ha en gemensam granskningskommitté.

För att ytterligare öka rättsäkerheten för studenter vid KTH föreslår vi också att det blir obligatoriskt att varje kurs ska ha ett kurs-PM som vid kursstart beskriver kursens upplägg och examination på ett mer detaljerat sätt än kursplanen. Högskolepedagogik kan få i uppdrag att ta fram vad ett sådant dokument (som ska finnas tillgängligt på kurswebben) ska innehålla. Detta går i linje med det pedagogiska programmet.

Vi är gärna med och vidarutvecklar ovanstående förslag om så önskas.

Viggo Kann, PU för CSC
Lasse Wingård, PU för ITM
Olof Emanuelsson, PU för BIO

Omvärldsöversikt

Här är en genomgång av hur andra lärosäten i Sverige granskar och fastställer kursplaner, baserad på offentlig information på lärosätenas webbplatser

Stockholms universitet, naturvetenskapliga fakulteten

Delegation från dekanus till ordförande/vice ordförande i grundutbildningsberedningen att fastställa nya kursplaner efter hörande av grundutbildningsberedningen under förutsättning att berörd institutionsstyrelse och grundutbildningsberedningen är enig. Kursplaner av mer principiellt intresse ska behandlas och fastställas av fakultetsnämnden.

KI

Kursplaner fastställs och revideras av respektive programnämnd eller Styrelsen för utbildning. https://internwebben.ki.se/sv/riktlinjer-hantering-av-kursplaner 
Att formulera lärandemål: https://internwebben.ki.se/sites/default/files/culguide_no2_malformulering.pdf
(systemet Selma som använder Convertus)

Uppsala universitet

Kursplaner fastställs av områdesnämnderna eller - inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap - fakultetsnämnderna.
https://mp.uu.se/web/info/undervisa/ramar/kurser/kursplaner

Lunds universitet

Kursplaner granskas av institutionsstyrelse och fastställs av dekanus/prodekanus.

Chalmers

Programansvarig fastställer kursplaner. Programansvarig ska samverka med examinatorer och övriga lärare vid utarbetande av förslag till kursplaner. Med ledning av kursplanen ska varje lärare skriva sitt eget kurs-PM enligt fastställd mall.
Kurs-PM distribueras till eleverna senast i samband med kursstart.

Göteborgs universitet

Kursplan fastställs av prefekt. Kursplanen genomgår en kvalitetssäkringsprocess inför fastställande. I denna process finns flera aktörer med olika roller. Representanter för studenterna ska under någon del av processen ha haft möjlighet att framföra synpunkter på kursplanen. De kursvärderingar som studenterna genomför efter kurs är sedan ett av de viktigaste kvalitetssäkringsinstrumenten för fastställda kursplaner. (systemet KursplaneGubas som använder Convertus)
http://pil.gu.se/resurser/skriv-kursplan

Sahlgrenska tillsatte 2014 en arbetsgrupp av lärare som ska granska kursplaner: http://gul.gu.se/public/pp/public_courses/course38181/published/1430721420887/resourceId/29546713/content/140114%20Arbetsgrupp%20f%C3%B6r%20granskning%20av%20kursplaner.pdf

Göteborgs universitets studentkår granskade kursplaner 2010/2011 och kom fram till att en stor andel hade brister.
Lärandemål och examinationsform - en granskning av kursplaner på utbildningsprogrammen vid Göteborgs universitet: http://gus.gu.se/digitalAssets/1319/1319542_l--randem--l-och-examinationsform.pdf

KTH

Kurs på grund- och avancerad nivå inrättas av skolchef efter samråd med andra berörda skolor.
ICT GA: Fastställa kursplaner för skolans grundutbildningskurser efter samråd med PA, Avdelningschefer samt administrationen.

Högskolan i Borås

Forsknings- och utbildningsnämnden ansvarar, men deras utbildningsutskott granskar:
Ordning för kvalitetsgranskning av kursplaner vid Institutionen för pedagogik http://www.hb.se/PageFiles/150687/Ordning%20fo%CC%88r%20kvalitetsgranskning%20av%20kursplaner%2020131122.pdf 

Högskolan i Dalarna

Det finns en ambitiös handläggningsordning för författande och beredning av kursplaner, beslutad i januari 2016 :
http://www.du.se/PageFiles/120320/2016-01-22%20Handl%C3%A4ggningsordning%20f%C3%B6r%20f%C3%B6rfattande%20och%20beredning%20av%20kursplaner%20vid%20H%C3%B6gskolan%20Dalarna.pdf

Feedback News