Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Arbetsgång

 1. Läs de anvisningar studenten fått för hur exjobbet ska göras
 2. Examinator godkänner att den tilltänkta uppgiften är lämplig som examensarbete, utifrån den uppgiftsbeskrivning studenten lämnar. 

 3. Kontrollera att teknologen har nödvändiga förkunskaper för att väl kunna genomföra exjobbet. Normalt har exjobbskoordinator eller studievägledning redan kontrollerat att studenten har läst tillräckligt många poäng och de obligatoriska kurser som krävs. Som examinator måste du därutöver kontrollera att studenten har tillräcklig bakgrundskunskap inom det område där arbetet ska utföras. Detta görs genom att kontrollera att studenten läst de kurser som krävs och/eller i uppgiftsbeskrivningen påvisar tillräckliga förkunskaper. 

 4. Utse handledare: I många fall kommer exjobbskoordinator eller studenten redan ha föreslagit handledare. Om inte, eller om du som examinator anser att en annan handledare vore lämpligare, utser du en handledare.
 5. Godkänn specifikationen då den lämnas av handledaren (c:a 2 veckor in i exjobbet).
 6. Ta emot presentationsrapporten och handledarens värderingsprotokoll.
 7. Godkänn den preliminära rapporten för presentation (c:a 19 veckor in i exjobbet): Rapporten ska vara så klar att du som examinator är säker på att exjobbet kommer att bli godkänt, och att det går att opponera på. Den behöver dock inte vara helt färdig.
 8. Lämna synpunkter och kommentarer på presentationsrapporten.
 9. Delta i (och ofta led) det muntliga presentationsseminariet. 
 10. Betygsätt muntlig presentation och opposition.
 11. Gör slutlig bedömning av exjobbet.
 12. Kontrollera att exjobbet har plagiatgranskats. Det är examinators uppgift att tillse att plagiatkontroll genomförs, men du behöver inte själv utföra den. Enklast är att plagiatkontrollen görs automatiskt vid inlämning av slutrapporten, genom att den lämnas in via Kurswebben; se instruktioner under Plagiatgranskning.
 13. Spara bedömningsprotokollet i Kurswebben; se instruktioner under För examinationer > Bedömningsprotokoll.
 14. Rapportera in betyget Meddela exjobbskoordinatorn (datalogi) eller lägg in i Rapp (media och MDI).