Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Checklista examensarbete

1. Titel och sammanfattning

 • Titeln beskriver tydligt rapporten.
 • Sammanfattningen återspeglar rapportens innehåll.

2. Inledning

 • Frågeställningen är lätt att identifiera, projektets syfte och mål är tydliga.
 • Problemet (och studentens bidrag) är tydligt avgränsat, dess relevans är motiverad och satt i ett sammanhang.

3. Bakgrund

 • Studenten visar kännedom om teoretisk bakgrund och tidigare utfört arbete (betydande litteratur nämns och relevant material används).
 • Bakgrunden är sammanhängande och relevant.

4. Metoder

 • Val av metod är välmotiverad.
 • Relevanta metoder är tydligt beskrivna och stöds av referenser.
 • Metoderna används korrekt, det tekniska innehållet är på en lämplig nivå.

5. Resultat (objektiva observationer)

 • Resultaten uppnådda i projektet är strukturerade på ett logiskt sätt och tydligt illustrerade (tabeller, diagram osv.).
 • Lämpliga dataanalyser eller undersökning har utförts på ett tekniskt korrekt sätt.

6. Diskussion och slutsatser (subjektiva analyser)

 • De viktigaste resultaten betonas och utvärderas kritiskt mot bakgrund av studiens antaganden och begränsningar.
 • Projektets resultat tolkas eller diskuteras i ett större sammanhang; åsikter och egna kommentarer är väl underbyggda och stöds av resultaten
 • Slutsatserna är rimliga, konkreta and korresponderar med frågeställningen.

7. Rapporten - generella egenskaper (skriftlig presentation)

 • Rapporten är sammanhängande och fokuserad på problemet; projektets mål uppnås och frågeställningen understöds av innehållet
 • Presentationsstilen är väl anpassad till de avsedda läsarna (den ska vara begriplig och relevant för Masterstudenter med grundläggande, men inte nödvändigtvis detaljerade, kunskaper i ämnesområdet). 
 • Tabeller och grafer används i rapporten samt hänvisas till i texten, tabellbeskrivning och bildtexter är tydliga och informativa
 • Innehållet är välstrukturerat och språket i rapporten är på en lämplig nivå (följer teknisk/akademisk standard)
 • Stavning,grammatik och formatering är på en god nivå