Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Uppgiftsbeskrivning

Beskrivningen av exjobbsuppgiften ska lämnas till exjobbskoordinator minst två veckor före starten av exjobbet (eller senare enligt anvisning) och innehålla följande delar. Lämna in som pdf.

1. EXJOBBARENS NAMN OCH E-POST-ADRESS

2. PRELIMINÄR TITEL: Vad kommer exjobbet att handla om?

3. BAKGRUND/FÖRUTSÄTTNINGAR: Varför och var ska den praktiska delen av examensarbetet genomföras?

4. VETENSKAPLIG FRÅGA: Ett examensarbete ska utreda en specifik vetenskaplig/teknisk fråga. Ange preliminärt:

  • Den FRÅGA som ska undersökas.
  • Vilket FORSKNINGSOMRÅDE som frågan är relevant inom.
  • KOPPLING TILL FORSKNING/UTVECKLING: Beskriv på vilket sätt uppgiften anknyter till aktuell forskning eller utveckling. Förklara varför frågan är av intresse och för vem?
  • UNDERSÖKNINGSMETOD: Hur ska den angivna frågan undersökas?
  • HYPOTES: Vad är möjliga/sannolika utfall av undersökningen?
  • UTVÄRDERING: Hur kan man avgöra om målet med examensarbetet uppfyllts och om frågan besvarats tillräckligt?

5. EXJOBBARENS BAKGRUND: Beskriv vilka kunskaper (kurser och/eller erfarenheter) du har som gör att detta är en lämplig uppgift för dig.

6. För exjobb vid företag: HANDLEDARE PÅ FÖRETAGET: Beskriv vem som kommer att handleda dig på företaget och vad denne/dessa har för roll och involvering i exjobbet. Ta med kontaktinformation till handledare på företaget, inklusive e-postadress och telefonnummer.

7. AVGRÄNSNING/RESURSER: Vad finns redan tillgängligt hos uppdragsgivaren i form av tidigare arbeten, programvara, kompetens etc?

Beskrivningen ska säkerställa att det finns tillräckliga förberedelser för att exjobbaren inte ska behöva göra allt praktiskt arbete från grunden, så att det inte blir tid över för den vetenskapliga utredningen.

8. BEHÖRIGHET OCH STUDIEPLANERING:  

  • Behörighet: Som student ansvarar du för att kontrollera och visa att du är behörig att påbörja examensarbetet. Du ska därför i uppgiftsförslaget försäkra att du uppfyller kraven på att samtliga kurser som krävs för kandidatexamen och minst 60 hp kurser på avancerad nivå är helt avklarade, och att dessa 60 hp inkluderar en kurs i vetenskapsteori och metod (DA2205, DA2210, DH2610, DM2572) och samtliga kurser som är relevanta för examensarbetet.
  • Studieplanering: Du ska dessutom lista vilka kurser som återstår för att du ska kunna få examen och kort beskriva när och hur du planerar att slutföra dessa.

Denna beskrivning ska säkerställa att examensarbetet verkligen är ett av de sista momenten i din utbildning.