2018-02-01

Kallelse
Föregående minnesanteckningar från 18 januari 2018
Information/adjungeringar
   
Om åtgärder inför omcertifiering - Kristina von Oelreich  Presentation
Inför strategiskt råd 2018-02-13
  
Handlingar i social
Benchmarking - Johanna, Christina C
Övriga arbetsgrupper - Christina Z, Britt-Louise
Adjungeringar från ledningen, THS, m.m. - Christina C, Anders
Verksamhetsplan för arbetsgruppen - Marie, Helene
Digitalisering - Seija
    Ansvariga för arbetsgrupperna HR, ekonomi, utbildningsadministration, infrastruktur och
    kommunikation har ombetts per mail 180122 att ge access till respektive arbetsgruppens social
    till administrativa chefer, Anders och Seija
Egna aktiviteter - Anders, Helene
   Robin Roy om PUL och dataskyddsförordningen.  Johanna samlar frågor.
   Sammanställning av frågor gällande LADOK3 - Christina C

Nästa möte den 15 februari 2018.  AUA bjuds in för att informera om LADOK3.

Feedback News