2018-06-07

Kallelse
   Föregående minnesanteckningar från 24 maj   Uppdaterad lista på aktiviteter  Presentation om organisation av
   Anders Lundgren
Information/adjungeringar
Kl. 13.30-13.50  Maria Granath om aktuella byggprojekt
Kl. 13.50-14.05, Kristina von Oelreich, utkast till förslag för arbetet med miljöledningssystemet

Nästa möte torsdagen den 9 augusti kl. 13-15, rektors salong, Brinellvägen 8, plan 5

Feedback News