Synpunkter på KTH:s tentaregler

Pedagogiska utvecklarna har granskat KTH:s nya tentaregler och funnit ett antal brister. Den 12 september 2017 hade PU ett möte med Helene Rune som arbetat med framtagandet av de nya tentareglerna. Hon uppmanade oss att skriva ner våra revisionsönskemål och lämna dessa till prodekanus och utbildningsutskottet, vilket PU gjorde i november 2017. Förslagen tas upp vid utbildningsutskottets möte i januari 2018.

Vi har funnit brister av sex olika slag:

 1. oklarheter i formuleringar (oklart)
 2. diskrepanser gentemot högskoleförordningen (HF)
 3. diskrepanser gentemot UKÄ-rapporten Rättssäker examination (UKÄ)
 4. diskrepanser gentemot KTH:s styrdokument (KTH-regel)
 5. praktisk problem (praktiskt)
 6. pedagogiskt problem (pedagogiskt)

Vi önskar att bristerna i KTH:s tentaregler åtgärdas enligt följande, där bristens slag anges inom parentes: 

 • Sida 1 "i kursen uppställda kunskapsmål"
  Ändra till "i kursen uppställda kunskaps- och färdighetsmål" (HF, kap 6 7 § samt bilaga 2)
 • Sida 1 "Studenter har skyldighet att känna till de regler som gäller inom utbildningen vid KTH"
  UKÄ skriver "Regler som är bindande ska inte finnas i kurs-pm, studieanvisningar, handböcker eller liknande dokument." och "Om det beträffande en kurs finns behov av regler som inte ska vara bindande måste detta tydliggöras genom att uttryck som allmänna råd, riktlinjer, rekommendationer etc. används som rubriker för dessa regler."
  Tentamensregler vid KTH kan inte innehålla bindande regler för studenterna, och det är inte tillåtet att i dokumentet antyda att reglerna är bindande.
  Ändra därför meningen till exempelvis "Studenter behöver känna till de regler som gäller inom utbildningen vid KTH" (UKÄ, s 19-20)
 • Sida 1 "uppmärksamma studenterna på skyldigheten att känna till dessa"
  "uppmärksamma studenterna på dessa" (UKÄ, s 19)
 • Sida 2 "uppvisande av giltigt kursregistreringsintyg"
  Ändra till "överlämnande av giltigt kursregistreringsintyg" (oklart)
 • Sida 2 "underskrivet intyg från institutionen"
  Ändra till: "underskrivet intyg från den kursgivande institutionen/avdelningen/enheten". (oklart; KTH, https://intra.kth.se/styrning/kths-organisation)
 • Sida 3 "Examinators ansvar"
  Det är olika i vilken omfattning examinator i praktiken är involverad i det praktiska arbetet med salsskrivningar. I allmänhet är det kursansvarig lärare som sköter det praktiska. Här bör KTH utreda vilken fördelning som är lämplig att göra mellan examinator och kursansvarig lärare (när det är olika personer som har dessa roller). Det bör göras i samband med att styrdokumentet "Examinator på KTH" revideras. (KTH, Examinator på KTH)
 • Sida 3 "Dessa ska tydligt framgå av kursplanen, kurs-PM och på tentamenslydelsen."
  Ändra till "Dessa ska tydligt framgå av kurs-PM och tentamenslydelsen." (HF; KTH, Inrättande av kurser på grundnivå och avancerad nivå)
 • Sida 3 "Om kursen ges på engelska kan det i kursplanen föreskrivas att studenternas svar ska lämnas på engelska. Detta ska i så fall, förutom av kursplanen eller i behörig ordning fastställd bilaga till denna framgå av tentamenslydelsen."
  Ändra till "Endast om kursens lärandemål anger att studenten ska visa språkliga färdigheter på ett visst språk kan det föreskrivas att studenternas svar ska lämnas på det språket. Detta ska i så fall framgå av kurs-PM och tentamenslydelsen." (UKÄ, s 36)
  Det skulle explicit kunna anges att det alltid är ok för studenter att svara på svenska.
 • Sida 3 "Tentamenslydelsen ska alltid innehålla uppgifter om:..."
  Lägg till "examinator" sist i listan. (UKÄ, s 30)
 • Sida 3 "en utsedd jourhavande lärare"
  Ändra till "minst en utsedd jourhavande lärare" (praktiskt)
  Sida 3 "Jourhavande lärare ska omgående"
 • Ändra till "Jourhavande lärare ska antingen rondera skrivsalarna eller omgående" (praktiskt)
 • Sida 3 "Vägrar studenten"
  Ändra till  "Vägrar en student" (oklart)
 • Sida 3 "Skrivningsgenomgång"
  Lägg till sist i detta avsnitt: "Om en student begär det ska examinatorn motivera sin bedömning, antingen skriftligt eller muntligt." (UKÄ, s 65)
  Det kan då vara lämpligt att ändra rubriken för avsnittet till "Skrivningsgenomgång och motivering av betygsbeslut"
 • Sida 4 "Resultatet meddelas den enskilda studenten via den Personliga menyn Program."
  Skrivningar kan vara delmoment i Ladokmoment och rapporteras då inte säkert i Ladok. Första meddelandet om resultatet kan ske på andra sätt än via Personliga menyn, vilket medger annan återkoppling än endast ett betyg.
  Ändra till "Den enskilda studenten meddelas om resultatet via Personliga menyn eller på annat sätt som framgår av kurs-PM. Om skrivningen utgör ett Ladokmoment ska betyget rapporteras i Ladok högst en vecka efter att studenten meddelats resultatet." (pedagogiskt; UKÄ, s 67)
 • Sida 4 "enligt fröken ur"
  Ändra till "till exempel med Fröken ur". (praktiskt)
 • Sida  4 "...skrivningen kan börja vid utsatt klockslag."
  Lägg till "Skrivningen börjar med tentamensvaktens information." (oklart)
 • Sida 4 "uppvisande av giltigt kursregistreringsintyg"
  Ändra till "överlämnande av giltigt kursregistreringsintyg" (oklart)
 • Sida 4 "Jourhavande lärare respektive tentamensvakt"
  Ändra till "Jourhavande lärare och/eller tentamensvakt" (oklart)
 • Sida 5 "Tentamensvakterna ska släppa in föranmälda studenter i salen cirka 10 minuter före utsatt starttid."
  Ändra till "Tentamensvakterna ska släppa in föranmälda studenter i salen i god tid, dock senast 10 minuter före utsatt starttid, fram till utsatt starttid." (oklart, praktiskt)
 • Sida 5 "...mot uppvisande av giltig fotolegitimation och kursregistreringsbevis för kursen som tenteras."
  Lägg till "Kursregistreringsbeviset ska lämnas över till tentamensvakt." (oklart)
 • Sida 5 "...uppvisa ett giltigt kursregistreringsintyg för kursen som tenteras samt giltig fotolegitimation."
  Lägg till "Kursregistreringsbeviset ska lämnas över till tentamensvakt." (oklart)
 • Sida 5 och 9 "Mobiltelefon betraktas alltid som ett otillåtet hjälpmedel"
  Det kan finnas anledning att i vissa examinationer tillåta mobiltelefon som hjälpmedel. Det är därför onödigt restriktivt att skriva "alltid".
  Ändra till "Mobiltelefon betraktas normalt som ett otillåtet hjälpmedel" (pedagogiskt)
 • Sida 6 "Ingen student får tillåtas att lämna skrivsalen under de första 60 minuterna."
  Lägg efter denna mening till "Om det finns särskilda skäl, till exempel vid akut sjukdomsfall, kan salsvakten frångå 60-minutersregeln. Student kan ges möjlighet att gå på toaletten tidigare än 60 minuter efter skrivningsstart om denne kan uppvisa läkarintyg på att detta är medicinskt nödvändigt. Det ska av intyget framgå att nödvändigheten föreligger vid tiden för skrivningen." (praktiskt)
 • Sida 7 "rapportera ohörsamhet till examinator"
  Ändra till "rapportera ohörsamhet till jourhavande lärare" (praktiskt)
 • Sida 8 "Informera jourläraren"
  Ändra till "Informera jourhavande lärare" (oklart)
 • Sida 8 "Sjuvårdsdrådgivning"
  Ändra till "Sjukvårdsrådgivning" (oklart)
 • Sida 8 "KTHs Väktare"
  Ändra till "KTH:s väktare" (oklart)
 • Sida 8 "Student får inte behålla tentamenslydelsen eller skriv- och kladdpapper och ska efter inlämningen av skrivningen omgående hämta sina personliga tillhörigheter och lämna salen."
  PU anser att det innebär en för stor pedagogisk förlust om tentanderna inte direkt efter tentan tillåts diskutera sina svar med stöd av lydelse och kladdpapper. Att tentavakten frigörs från bördan att kontrollera att lydelse och alla kladdpapper lämnas in underlättar också den praktiska hanteringen vid inlämningen av tentan, som annars lätt leder till kaos vid skrivtidens slut.
  Ändra till: "Efter inlämningen av skrivningen ska studenten omgående hämta sina personliga tillhörigheter och lämna salen."
  Om KTH:s ledning till varje pris vill minska fuskrisken, trots att pedagogiska skäl talar emot, så föreslår vi följande alternativa medelväg:
  "Efter inlämningen av skrivningen ska studenten omgående hämta sina personliga tillhörigheter och lämna salen. Om inte annat meddelas på tentamenslydelsen får studenter som gör sin inlämning när mer än 30 minuter återstår av tentamenstiden inte behålla tentamenslydelsen eller skriv- och kladdpapper." (pedagogiskt; praktiskt)
 • Sida 8 "Studenter är skyldiga att känna till och följa de regler som gäller för utbildning och examination vid KTH."
  UKÄ skriver som sagt "Regler som är bindande ska inte finnas i kurs-pm, studieanvisningar, handböcker eller liknande dokument." och "Om det beträffande en kurs finns behov av regler som inte ska vara bindande måste detta tydliggöras genom att uttryck som allmänna råd, riktlinjer, rekommendationer etc. används som rubriker för dessa regler."
  Tentamensregler vid KTH kan inte innehålla bindande regler för studenterna, och det är inte tillåtet att i dokumentet antyda att reglerna är bindande.
  Ändra därför meningen till exempelvis "Dessa riktlinjer beskriver ur studentperspektiv hur skrivningar ska genomföras på KTH." (UKÄ, s 19-20)
 • Sida 8 "(tentamensvaktens klocka gäller)"
  Stryk detta! Korrekt tid gäller, och tentamensvakten ska ha ställt sin klocka efter den. (praktiskt)
 • Sida 8 "uppvisande av giltigt kursregistreringsintyg"
  Ändra till "överlämnande av giltigt kursregistreringsintyg" (oklart)
 • Sida 8 "cirka 10 minuter före utsatt skrivningstid"
  Ändra till "från åtminstone 10 minuter före utsatt skrivningstid fram till utsatt starttid" (oklart)
 • Sida 8 "till 30 minuter efter utsatt starttid då det andra insläppet sker"
  Ändra till "tills 30 minuter efter utsatt starttid, då information inför det andra insläppet lämnas"
 • Sida 9 "Räknare får aldrig lånas"
  Detta bör generaliseras till att gälla alla hjälpmedel och begränsas så att det inte omöjliggör lån som görs av jourhavande lärare eller före skrivningens början.
  Ändra till "Hjälpmedel får inte lånas från annan skrivande under pågående skrivning." (praktiskt)
 • Sida 9 "Student är skyldig att före skrivningstillfället ta del av och följa anvisningarna för provet. Detta innefattar bl a skyldighet att känna till vilka hjälpmedel som är tillåtna"
  Ändra till "Student bör före skrivningstillfället ta del av och följa anvisningarna för provet. Detta innefattar bl a att känna till vilka hjälpmedel som är tillåtna" (UKÄ, s 19)
 • Sida 9 "framgår av kursplanen eller bilaga till vilken denna pekar"
  Ändra till "framgår av kursplanen eller kurs-PM" (KTH)
 • Sida 10 "via inloggning på Personliga Menyn/Program på KTH:s webplats"
  Ändra till "via Personliga menyn på KTH:s webbplats eller på annat sätt som anges av kurs-PM". (pedagogiskt, se ovan)

  Administrator Viggo Kann created page 9 November 2017

  Administrator Viggo Kann changed the permissions 26 December 2017

  Kan därmed läsas av alla och ändras av administratörer.

  Administrator Viggo Kann changed the permissions 27 December 2017

  Kan därmed läsas av gruppmedlemmar och ändras av administratörer.

  Administrator Viggo Kann changed the permissions 8 March 2020

  Kan därmed läsas av alla och ändras av administratörer.
  Feedback News