KTH:s storträffar och PriU-grupper

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Denna gruppwebb är samlingsplatsen för KTH:s öppna arenor för utbildning på alla nivåer. Här kan du ta del av information om genomförda samt planerade storträffar (som vi har en gång per termin) och öppna nätverksträffar (som vi har ca varannan vecka). Dessutom kan du hitta aktiva PriU-grupper (som har olika specifika teman) som du gärna kan delta i.

Länk till information om vårens öppna nätverksträffar

Storträffen hösten 2020 hölls den 3 december kl 12.30-16.30 och samlade 228 personer i Zoom

Tema: Inför 2021 med lärdomar från 2020

HÄR HITTAR DU SOM HAR KTH-ID ALL DOKUMENTATION OCH INSPELNINGAR 

Nästa storträff kommer att vara eftermiddagen den 27 maj 2021 och kommer delvis att genomföras på engelska.

Innan dess kommer det som vanligt att finnas:

  • Många öppna nätverksträffar där alla på KTH välkomnas för att diskutera utbildningsfrågor i samband med Covid-19 (cirka 2h; e-lärandesupport samt vicerektor för utbildning deltar normalt)
  • Lunch 'n' Learn med relevanta teman där lärare och E-lärandepedagoger där olika exempel på arbetsformer delas
  • Följ publiceringen av aktiviteter på https://intra.kth.se/utbildning 

Höstens storträff blir den 30 november 2021 på eftermiddagen.


Beskrivningar av tidigare genomförda storträffar hittar du i menyn. 

Under 2020 har de öppna nätverksträffarna och storträffarna samlat många på KTH med olika roller och funktioner som har delat erfarenheter, diskuterat olika beslut och förtydliganden och bidragit till förbättringar längs vägen. Träffarna har ökat från månadsvisa till veckovisa, de har öppnats för alla på KTH, och dessutom har den så kallade storträffen hållits online den 12 maj med ca två hundra deltagare och den 25 juni med 145 deltagare.

Nu när det går fort i besluten kring träffar och datum kan du gärna följa det öppna kalendariet här: https://intra.kth.se/utbildning

Där hittar du också flera givande Lunch 'n' Learn-seminarier.

Vad är Storträffen?

En gång per termin bjuder vicerektor för utbildning in utbildningsledare, övrig personal och studeranderepresentanter till storträffar som tar upp aktuella och prioriterade frågor för KTH:s utbildning. Upplägget är främst i rundabordsformat där du kan välja på flera olika teman att nätverka och diskutera runt. Du kan också föreslå saker du vill lyfta, exempelvis genom anmälningsformuläret.

gruppen digitalisering gruppen keynotediskussioner


Historik: Prioriterade frågor för KTH:s utbildning (PriU-grupper)

I januari 2017 skapades tio kollegiala arbetsgrupper, PriU-grupper, med uppdrag att fördjupa sig i varsin prioriterad fråga för KTH:s utbildning och ta fram förslag på hur frågan kan lösas eller hanteras. Grupperna rapporterade sitt arbete vid storträffen 17 maj 2017. Fakultetsrådets utbildningsskott tog del av gruppernas rapporter och lämnade vid storträffen 16 november 2017 återkoppling till grupperna. I januari 2018 återstartade vissa av de ursprungliga arbetsgrupperna och kompletterades med några nya grupper. Denna gruppwebb används av PriU-grupperna för att utlysa möten och redovisa resultatet av arbetet. Sedan april 2018 är grupperna öppna för all personal på KTH, se Campiartikel. Den som är intresserad av att delta i en arbetsgrupp mejlar till kontaktpersonen som anges på gruppens sida i menyn under "aktiva prioriterade frågor". 

Per Berglund och Viggo Kann har beskrivit visionen med PriU-grupperna i en poster: Kollegiala tvärgrupper – en modell för insamling och spridande av kunskaper, exempel och idéer, från maj 2018. 

Storträffar

Sedan november 2016 hålls varje termin en storträff som tar upp prioriterade frågor för KTH:s utbildning och dit prodekanus bjuder in alla ledare för utbildningen på hela KTH, såsom GA (grundutbildningsansvariga), PA (programansvariga), UA (utbildningsadministrativt ansvariga), PU (pedagogiska utvecklare), SR (studierektorer), UU (utbildningsutskottet), THS (studentkåren) samt deltagare från gemensamma verksamhetsstödet och institutionen för lärande. Alla PriU-gruppers medlemmar, övriga lärare, personal och studeranderepresentanter är också välkomna till storträffen.

Dokumentation från alla genomförda storträffar finns i menyn under "genomförda storträffar".

Feedback News