Lokal el från sol och vind

Lokalproducerad el. Bild av Chris Knox.

Ett återkommande tema i renoveringarna av miljonprogramsområden och så även i Ålidhem, Järva och Rosengård är införandet av lokal elproduktion. I alla tre områden var tanken att införa lokal vindkraft. Detta visade sig efterhand svårt. Det tilltänkta vindkraftverket på Järva nekades tillstånd då det bedömdes som störande för inflygningarna till Bromma flygplats. Istället blev det en storsatsning på solceller och Norra Europas största ”solcellsstad” med 10 000 kvadratmeter solceller på hustak och fasader. I Hållbara Ålidhem planerades för lokal produktion av elektricitet genom stadsintegrerad vindkraft och solceller i området. Vindkraftverket gick dock inte att realisera då den storlek som krävs för att generera rimliga mängder el skulle ge mycket vindskuggor och turbulens runt husen. Istället blev det 2700 kvadratmeter solceller. I Rosengård visade sig idéerna om gemenskapsägd vindkraft svåra att genomföra bland annat på grund av olika åsikter om vindkraft i kommunen och då det var problem att hitta lämplig mark. Dock har man satt solceller på husen i bostadsrättsföreningen Hilda. Elen som produceras används enbart lokalt för att driva ventilation och värmeåtervinning.

I Ålidhem har solcellssatsningen dock inneburit en hel del juridiska frågor – vem ska äga solcellerna, fastighetsägarna eller energibolaget? Fastighetsägaren vill äga men det är en komplicerad lagstiftning kring elproduktion, ett bostadsföretag är momspliktigt och får inte vara leverantörer av el.

Ytterligare en viktig del angående elanvändning som knyter an till det lokala är energioptimering genom laststyrning. Det betyder att man utnyttjar den inlagrade värmeenergin som finns i husens stommar och använder husen som sparbössor – när topplasterna är höga lånar man värmeenergi från stommen och så lämnar man tillbaka den senare.

Lokal produktion av el har inte bara ett miljövärde utan också ett pedagogiskt värde eftersom elproduktionen synliggörs. Det bidrar också till ett lokalt medskapande – att elen skapas gemensamt genom husens fasader, tak och balkonger och inte köps av ett anonymt bolag på en internationell marknad.

Feedback News