Verka för lokala ekonomier

Lokala resursflöden av såväl el, mat och avfall som varor och tjänster har både social och ekologisk betydelse. När det gäller ekologisk hållbarhet har traditionellt lokala kretslopp av dagvatten, mat och avfallshantering varit i fokus.

På senare år har dock vikten av lokala ekonomier uppmärksammats, vilket till exempel kan komma till uttryck genom att i möjligaste mån handla lokalt, både på hushållsnivå och för samhällsaktörer. Detta innebär möjligheter att minska transport- och miljökostnader men framförallt innebär det att det lokala förenings- och näringslivet stärks och att banden i grannskapet utvecklas.

Lokal ekonomi. Bild av Chris Knox.

En möjlighet som är på frammarsch och som tydligt belyser lokala resursflöden ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv är att offentliga aktörer kan skriva in så kallade sociala klausuler i sina upphandlingar av tjänster. Vi har stött på det i Rosengård, men det finns exempel från runtom i landet. Sociala klausuler innebär att man i upphandlingar av tjänster ställer som villkor att särskilda sociala hänsyn ska tas, och sådana kan i det här sammanhanget vara till exempel praktik- eller traineeplatser för ungdomar, arbetsträningsmöjligheter eller att anställa en viss andel arbetslösa från lokalområdet.[1]

I relation till just arbete med hållbar stadsutveckling i områden präglade av hög arbetslöshet kan det handla om fastighetsägare, kommunala bostadsbolag eller liknande som via sociala klausuler bidrar till att skapa sysselsättning – i renoveringar, upprustningar, som lokala bovärdar, renhållningsarbetare med mera. Detta är helt uppenbart ett sätt att på samma gång agera både miljömässigt och socialt i stadsdelen – nödvändiga insatser för en bättre miljö som också är sysselsättningsskapande och socialt gynnsamma. Sociala klausuler har potential att påverka den sociala situationen i ett område genom att skapa sysselsättning, men också stärka känslan av tillhörighet och hemhörighet. Det är lätt att föreställa sig att om man varit delaktig i att utveckla och ta hand om sitt bostadsområde så är man mindre benägen att förstöra, skräpa ner eller liknande.

När det gäller att engagera lokala krafter i förvaltnings- och renoveringsarbete spelar kommuner och fastighetsbolag en nyckelroll men även lokala företagare och föreningar kan verka för lokala resursflöden t ex genom att köpa varor från lokala företag eller t ex mat från kvinnokooperativen som finns i Järva och Rosengård, arrangera marknader etc.

[1] spl.nu (odaterad), ”Sociala klausuler – outnyttjat verktyg mot utanförskap och arbetslöshet”,

http://www.spl.nu/spl-nyheter/sociala-klausuler--outnyttjat-verktyg-mot-utanforskap-och-arbetsloshet/, SPeL, lärande och strategisk påverkan, Kunskapsbank Socialfondens projektverksamhet, hämtad 2014-10-28.

Feedback News