Hållbar produktionsutveckling – TITHM

Sustainable production development

Hållbar produktionsutveckling förbereder dig att som ingenjör bidra till industriell förnyelse genom en omställning av tillverkande industrier och fabriker med avseende på hållbarhet. Genom helhetssyn och gedigen industriell förankring skapar utbildningen förutsättningar för intressanta roller i industrin, konsultbranschen samt för forskarstudier. För utveckling av industriella produktionssystem krävs kunskap inom en mängd områden. I denna master får du fokusera på produktionssystemsfunktioner såsom logistik, underhåll och produktionsledning samt ingenjörsmetoder för utveckling och drift av denna typ av komplexa och dynamiska system.

Ämnesbeskrivning

I ett produktionssystem förädlas ingående komponenter och material till produkter. Vi befinner oss idag i ett skifte där stora förändringar sker som påverkar den industriella produktionen i form av radikala omställningar mot cirkulära materialflöden, automation och digitalisering, utveckling av nya tillverkningsteknologier, tjänsteintegration och krav på förnybar energi. Den tekniska utvecklingen handlar här om utveckling av hela produktionssystem, inte konstruktion av tekniska produkter. Baserat på en systemteknisk förståelse och med kurser i nära samverkan med internationella tillverkande företag utbildar programmet specialister som ser morgondagens produktionssystem som en del av lösningen mot ett hållbart samhälle.

Utbildningsbeskrivning

Systemtänk, holistisk förståelse och industritillämpad kunskapsutveckling är centralt. Utbildningen är tätt kopplad till forskningsmiljön för hållbar produktionsutveckling med dess kärna kring produktionsledning, strategisk underhållsutveckling och produktionslogistik. Innehållet bygger på en förståelse för den täta relationen mellan utveckling av produktionssystem och drift av produktionssystem. Detta sätts i ett sammanhang av hållbarhet och digitalisering, som är två centrala drivkrafter för framtidens produktionssystem.

Under utbildningens sista år ges en stor CDIO-projektkurs. CDIO står för Conceive, Design, Implement and Operate och utgår från att ingenjörer behöver utveckla en systemförståelse för alla livscykelfaser vid utveckling av komplexa system, där du utvecklar ditt lärande genom undersökning och problemlösning. Detta görs med konkreta industricase, projekt och blandade undervisningsformer med webbaserade moment kopplat till diskussionsseminarier. Kurserna är ofta tvärvetenskapliga och innehåller olika perspektiv på produktionssystem och hållbarhet. För att hantera problem rörande struktur, beteende och dynamik hos de komplexa produktionssystemen kommer du att använda relevanta metoder och verktyg. Här ingår statistisk analys, optimering, modellering och simulering med syfte att analysera produktionssystem och bedöma konsekvenser av val i utveckling av dessa, med avseende på hållbarhetsaspekter.

Världsledande företag, med lokal/regional närvaro, har ingått ett nära samarbete med KTH för att bland annat samverka i just denna utbildning, vilket öppnar upp för verklighetsbaserade problem, studiebesök och fältstudier. Genom att läsa den här utbildningen i Södertälje får du del av den mindre stadens fördelar och en utbildning med nära industrikoppling samtidigt som du också kan läsa kurser och delta i studentlivet på hela KTH.

För detaljerad information om masterprogrammets innehåll se Kurs- och programkatalogen.

Arbetsmarknad

När du fullföljt det här masterprogrammet kommer du att bland annat att kunna arbeta inom produktion i olika branscher, både i många typer av utvecklingsroller och som chef och ledare i produktionen. Du kommer att ha kunskap och verktyg för att bidra till en hållbar produktion, exempelvis genom utveckling och underhåll av nya produkter, produktionsprocesser och logistiksystem, samt vid förändring och utveckling av nya anläggningar och fabriker. Exempel på yrkesroller är produktionsutvecklare/tekniker, logistikutvecklare, underhållsingenjör och inköpare. Utbildningen förbereder även för att på sikt ta olika ledarroller inom produktion och dess närliggande områden.

Utlandsstudier

Rekommendation för utbytesstudier

Master Åk 4 HT Åk 4 VT Åk 5 HT Åk 5 VT
Hållbar produktionsutveckling Rekommenderas Avrådes Avrådes Avrådes

Ansökan

Ansök på antagning.se

Rekommenderade kurser

SF1811 Optimeringslära

6 hp

ML1502 Hållbarhet i industrin

7,5 hp

ML1504 Produktionslogistik

6 hp

ML1506 Driftsäkerhet och produktionsunderhåll

6 hp

ML1507 Kommunicerande ingenjör.

3 hp

ML1503 Industriella system II – Produktionsteknik

6 hp

Kontaktpersoner

Jannicke Baalsrud Hauge
E-post: jmbh@kth.se

Seyoum Eshetu Birkie
Tel: 08-790 9435
E-post: seyoume@kth.se

Feedback News