Examensarbete: Uppdaterad info och formulär

Examensarbetet utförs i slutfasen av studierna. Projektarbetet, som formellt är en kurs, ska ge studenten träning i att arbeta självständigt, nämligen att planera, genomföra, dokumentera, och redovisa sitt forsknings- eller utvecklingsprojekt samt framlägga vetenskaplig kritik i form av opponering på ett annat examensarbete. Omfattningen motsvarar 20 veckors heltidsarbete. Startdatum bestäms i samråd med examinator.

Examensarbete (30 hp) på masterprogrammen TMVTM, TMMMM, TKEMM

Följande koder ska användas för examensarbetet:

KD200X om examinatorn är anställd på institutionen för Kemi.
KE200X om examinatorn är anställd på institutionen för Kemiteknik.
KF200X om examinatorn är anställd på institutionen för Fiber- och polymerteknologi.

Det är examinators tillhörighet som avgör vilken kod som ska användas och inte vilket masterprogram du är antagen till. Om examensarbetet ska utföras på en annan institution på KTH än de ovan nämnda, eller utanför KTH, skall programansvarig för det masterprogram man är antagen på kontaktas innan antagningsprocessen kan påbörjas.

Generella riktlinjer för examensarbete på KTH hittar du här .

Mer specifika regler för examensarbeten återfinns på:

www.kth.se/student/kurser/kurs/KD200X

www.kth.se/student/kurser/kurs/KE200X

www.kth.se/student/kurser/kurs/KF200X

Krav för att få påbörja sitt examensarbete

1) För civilingenjörsstudenter ska alla kurser i åk 1-3 och minst 60 hp på masterprogrammet (varav 30 hp med fördjupning på avancerad nivå inom huvudområdet), inklusive kursen ”AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)”, vara slutförda. För masterstudenter ska studenten ha en avklarad kandidatexamen och minst 60 hp på masterprogrammet (varav 30 hp med fördjupning på avancerad nivå inom huvudområdet) inklusive kursen ”AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)” vara slutförda.

2) Del 1 och del 2 på ansökan om examensarbete (se nedan) ska vara godkända.

För att kunna antas till examensarbetet behöver du ansöka till examensarbeteskursen i god tid innan du planerar att börja med projektet. Ansökningsförfarandet är beskrivet nedan.

Krav på redovisningen av examensarbetet

1) Skriftlig rapport.

2) Muntlig redovisning inklusive besvarande av frågor från en opponent.

3) Opponering på en annan students examensarbete inom liknande ämnesområde (muntlig opponering rekommenderad).

Nedan följer en kort checklista gällande det administrativa runt examensarbetet.

Innan du börjar – ansökan och registrering

Ansökom att göra examensarbete. Ansökan sker i två steg på blanketten ”Ansökan om examensarbete".

Ladda ned blanketten

Börja med att fylla i del 1 på blanketten och lämna den till utbildningskansliet (Teknikringen 50). Utbildningskansliet kontrollerar att du är behörig att antas till kursen, signerar del 1 och lämnar den åter till dig.

Hur/var hittar jag ett lämpligt projekt?

Fundera över inom vilket område du önskar utföra ditt arbete. Examensarbetet kan utföras i samarbete med ett företag eller vid en institution på universitet/högskola här i Sverige eller utomlands. Se några förslag på www.kth.se/student/program/examensarbete .

Våra lärare på institutionerna för Kemi, Kemiteknik, och Fiber- och polymerteknologi har ofta ytterligare projektidéer hämtade från deras egna forskningsprojekt – kontakta dem gärna direkt för förslag. De kan hjälpa till med förslag och vidare vägledning även om du vill jobba utanför dessa institutioner men ej hittar något som passar dig.

När du vet vem som ska vara din handledare och examinator (om du väljer att utföra ditt examensarbete vid ett företag ska även en handledare utses på företaget, men en examinator på KTH måste ändå alltid finnas) fyller ni tillsammans i ansökningsblanketten del 2, signerar blanketten och lämnar den åter till utbildningskansliet. Tillsammans med del 2 ska även en kort sammanfattning av det föreslagna examensarbetet lämnas in. Viktigt är att del 1 bifogas del 2 så att vi kan se att blanketten är fullständigt ifylld. Därefter godkänns blanketten av programansvarig och du antas samt registreras till kursen i Ladok. Om examensarbetet utförs utanför KTH är det viktigt att redan under de initiala diskussionerna (alltså, i god tid innan det egentliga arbetet påbörjas) klargöra vilka roller handledaren på företaget och examinatorn på KTH har.

Viktigt att komma ihåg

KTH är en statlig myndighet och lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att rapporter är offentliga. I undantagsfall kan för uppdragsgivare känsliga uppgifter utelämnas ur rapporten av sekretesskäl (till exempel på grund av patentansökan eller publicering av arbetet i vetenskaplig tidskrift). I dessa fall måste en diskussion med programansvarig/examinator föras innan del 2 på ansökningsblanketten fylls i och start av examensarbete godkänns. I de fall arbetet sker i samarbete med ett företag, är det viktigt att upplysa företaget om att KTH lyder under offentlighetsprincipen. Det går att fördröja registreringen av arbetet upp till 6 månader. Detta ska då anges skriftligt i betygsprotokollet.

Under kursen

Under examensarbetet skall åtminstone ett startmöte och ett halvtidsmöte med examinatorn hållas, men det är starkt rekommenderat med fler möten. Om examensarbetet utförs utanför KTH kan till exempel en kontinuerlig mejlkontakt hållas, men ett startmöte och ett halvtidsmöte är alltid nödvändiga.

När kursen närmar sig sitt slut

  • Ditt examensarbete blir godkänt när den skriftliga rapporten, den muntliga presentationen och opponeringen är godkända. Examinatorn måste närvara vid den muntliga presentationen, men vid opponeringen på en annan students examensarbete kan examinatorn delegera bedömningen till annan lärare på KTH. Examensarbetet kan skrivas och presenteras antingen på svenska eller engelska, dock ska en sammanfattning finnas på båda språken. Examensarbetet kommer även att plagiatgranskas innan det godkänns.
  • När examensarbetet är godkänt av examinator, lämnar examinatorn in betygsprotokoll till utbildningskansliet för rapportering i Ladok.
  • Vad gäller grafisk profil och omslag till ditt examensarbete, så kan du läsa mer här
  • Alla godkända examensarbeten ska registreras i DiVA, KTH:s publikationsdatabas, enligt rektorsbeslut. Registrering ska ske så snart examensarbetet är godkänt av examinator och senast inom 6 månader från godkännandedatum. Se diskussionen ovan om att förebygga möjliga sekretesskonflikter.

När din rapport är godkänd ska följande lämnas in till utbildningskansliet av examinatorn:

  • Examensarbetet försett med omslag ska mejlas till kursexp@che.kth.se  i form av en PDF-fil (för publicering i Diva).
  • Betygsprotokoll Betygprotokoll examensarbete (docx 47 kB)   bifogas i samma mejl som examensarbetet.
  • En papperskopia på examensarbetet ska alltid lämnas till kursexpeditionen för arkivering.

Betyg

Betyget för examensarbetet är Godkänd eller Icke godkänd (P/F).

Är du klar med dina kurser efter avslutat examensarbete, finns det nu möjlighet att ansöka om examen.

Feedback News