Teknisk mekanik – TTEMM spår Ljud och vibrationer – TEMC

Engineering Mechanics

Teknisk mekanik är av avgörande betydelse för utveckling och konstruktion av de flesta produkter. Eftersom kraven när det gäller hållbarhet, användarvänlighet och teknik ständigt blir mer utmanande och komplexa finns det ett ökande behov av ingenjörer som har kunskap för att hantera avancerade tekniska problem. Syftet med programmet är att ge studenterna möjlighet att skaffa sig denna typ av kunskap inom den tekniska mekaniken. Programmet har en bra balans mellan teoretiska studier och praktiska tillämpningar och ger därför en utgångspunkt för en framgångsrik karriär inom industrin eller för fortsatta doktorandstudier.

Ämnesbeskrivning

Antalet system som alstrar buller och vibrationer växer ständigt. Exempel är farkoster, maskiner och processer av alla slag. Motoreffekter och andra drivkrafter ökas parallellt med att utsläpp, vikter och materialåtgång skall hållas nere. Detta innebär att ett ständigt ökat forsknings- och utvecklings-arbete måste utföras för att komma tillrätta med ljud- och vibrationsstörningarna, för att klara både konkurrensen på marknaden och de krav som ställs av myndigheter.

Utbildningsbeskrivning

Utbildningens mål är att ge dig avancerade kunskaper i hur ljud och vibrationer uppkommer och utbreds samt praktiska färdigheter i hur du kan bidra till att minska ljud- och vibrationsstörningarna. Kunskaperna används i såväl beräkningar som i experimentell verksamhet.

För detaljerad information om masterprogrammets innehåll se Kurs- och programkatalogen: https://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM

Arbetsmarknad

Ljud- och vibrationstekniska krav ställs på en stor del av de produkter som levereras av industrin och de miljöer vi vistas i. Dessa frågor har därför en stor och alltmer ökande aktualitet och industrin och samhället i övrigt arbetar därför mycket med dessa frågor, vilket medför en mycket god arbetsmarknad.

En stor arbetsgivare är transportmedelssektorn, där svensk industri fortfarande är stark i alltifrån fartyg till markbundna fordon som person- och lastbilar och från entreprenadmaskiner till flyg- och rymdindustrin. Även övriga sektorer av industrin som tillverkar produkter där någon typ av energiomvandling sker, som el- och förbränningsmotorer, växellådor och transmissioner, kompressorer, handhållna motorverktyg, hushållsmaskiner behöver kompetens om ljud och vibrationer. Övriga som söker civilingenjörer inom detta område är underleverantörer, företag som säljer ljud- och vibrationsutrustningar, konsultföretag, företag som arbetar med telefon- och kommunikationsutrustningar, statliga och kommunala myndigheter samt forskningsorganisationer m.fl. Specialområden är samhälls- och byggnadsakustik, medicinsk teknik, materialprovning samt tillverknings- och maskinövervakning med hjälp av signalanalysmetoder.

Svensk kunskap på området har ett gott internationellt rykte varför många gör sitt examensarbete inom EU och på så sätt kan finna sin första anställning internationellt.

Utlandsstudier

Vill du studera utomlands så går detta bra redan från starten av mastersprogrammet, d.v.s. under hela första året eller under hösten i årkurs 2. Masterprogrammet i Teknisk mekanik har ett avtal med KAIST i Sydkorea om s.k. Dual Degree, vilket innebär att du får en examen från bägge universiteten. Det innebär ett års studier på KAIST och ett års studier på KTH. KAIST är ett högt rankat universitet inom ingenjörsutbildning i världen.

Rekommendation för utbytesstudier

Master Åk 4 HT Åk 4 VT Åk 5 HT Åk 5 VT
Teknisk mekanik, spår TEMC Kan gå bra Rekommenderas Rekommenderas Rekommenderas

Särskild behörighet

Det finns ingen särskild behörighet.

Kontaktperson

Mats Åbom
E-post: matsabom@kth.se

Feedback News