Diverse regler CLGYM

Studieanmälan och terminsregistrering

Studieanmälan är det sätt man talar om för kansliet att man är aktivt studerande. För att kursresultat ska kunna läggas in i studiedokumentationssystemet (ladok), krävs att du har gjort en studieanmälan. Studieanmälan skall göras inför varje termin. Anmälan görs via det webbaserade kursvalssystemet den 1-15:e maj resp 1-15 november. Övriga tider under året kan studieanmälan endast göras direkt till studievägledningen.
Din studieanmälan utgör sedan underlag för registrering för kommande termin. Om du inte gör en studieanmälan kommer du inte att terminsregistreras, dvs. du kan inte få eventuella resultat registrerade och du kan inte läsa nya kurser. Du kommer inte heller att få utbetalning av studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) . CSN gör utbetalningar efter att terminsregistrering skett (CSN samkör sina register med KTH:s).

Studieanmälan görs på webben. Inloggning sker med kth.se-kontot. Se länken "Mina sidor" överst på sidan.
Om du gör din studieanmälan i tid är din terminsregistrering klar vid terminsstarten.
Om du inte avser att vara studieaktiv uppmanas du i god tid ansöka om studieuppehåll.
Observera att studerande som varit frånvarande (ej terminsregistrerad) under minst en termin utan studieuppehåll uppmanas att kontakta studievägledningen innan de de återuppta studierna för att studieanmäla sig, lägga upp en studieplan, och dylikt. Detta gäller även om återkomst till studierna sker vid annan tidpunkt än den som angivits i beslutet om studieuppehåll.

Uppflyttningsregler

För uppflyttning till nästa årskurs gäller vissa poänggränser:

  • Från åk 1 till åk 2: 45 högskolepoäng ur åk 1
  • Från åk 2 till åk 3: 90 högskolepoäng ur åk 1 och 2, varav 50 hp från åk 1

Om du inte uppnår denna poängsumma efter augustiperioden innevarande läsår sker ingen uppflyttning till höstterminen, dvs. du blir omregistrerad på samma termin som tidigare. Nya kurser kan läsas endast efter att en individuell studieplan upprättats.

Individuell studieplan när man ej klarar poänggränsen.

Om du inte uppnår poänggränserna enligt ovan gäller följande:
Om du har för avsikt att läsa kurser ur kommande årskurs, dvs. åk 2 respektive 3 eller 4, måste du göra en individuell studieplanering för höstterminen/vårterminen. Om du inte gör det kan du enbart gå om kurser, dvs. kurser du är redan registrerad på.

Studieplaneringen ska innehålla de kurser du saknar ur tidigare årskurs som är schemalagda för aktuell termin.
I mån av utrymme och utifrån förkunskapskraven för varje kurs fyller du på med kurser ur kommande årskurs upp till 36 högskolepoäng.
Det är alltså viktigt att du läser igenom kurskraven för kurserna i kommande årskurs för att veta vad du bör ha med dig för att ha möjlighet att klara av kurserna.

När du läser kurser ur olika årskurser får du räkna med schemakrockar. Kontrollera därför i förväg hur ditt schema ser ut genom att använda schemageneratorn: Schema.
Vilka kurser som ingår i de olika årskurserna framgår av läro- och timplanen som du hittar i Kurs- och programkatalogen.

Blankett för studieplan finns under Blanketter ITM till vänster i menyn.

OBS! För att vi ska hinna lägga in de nya kurserna för dig innan terminsstart måste du lämna in studieplanen till studievägledningen för godkännande i god tid före terminsstart gärna så snart som du misstänker att du inte kommer att uppfylla uppflyttningskravet. Om du behöver hjälp i din planering, kontakta studievägledaren i god tid innan dess, gärna under juni och juli. I augusti är studievägledaren upptagen med mottagningen av våra nya studenter.

Studiemeritförteckning

En aktuell studiemeritförteckning kan du få på kansliet. Om du upptäcker något fel i studiemeritförteckningen, t ex att ett betyg saknas i en kurs, måste du vända dig direkt till respektive institution.
Man kan även skriva ut en meritförteckning direkt från webben genom "Mina sidor".

Studieuppehåll

Studieuppehåll innebär att den studerande inte deltar i undervisningen under minst en termin. Studieuppehåll kan ges maximalt för ett år i taget och beslutet fattas av studievägledningen.

Vid bedömning om begäran om studieuppehåll ska beviljas eller avslås ska hänsyn tas till anledningen till studieuppehållet (tvingande skäl ska beviljas före andra skäl), tidigare studieresultat samt möjligheterna att återkomma till studierna efter angiven tid.

Du ansöker om studieuppehåll till Kansli ITM. Beviljat studieuppehåll ger alltid rätt till återkomst till studierna vid angiven tidpunkt.

Under studieuppehållet har den studerande möjlighet att göra kompletteringar och delta i examination i tidigare påbörjade kurser.

Studieuppehållet måste ansökas om. Blankettet hittas i blankettarkivet.

Studieuppehåll beviljas normalt inte för årskurs 1.

Blankett för studieuppehåll finns under Blanketter ITM i menyn till vänster.

Observera att studerande som varit frånvarande (ej terminsregistrerad) under minst en termin utan studieuppehåll uppmanas att kontakta studievägledningen innan de de återuppta studierna för att studieanmäla sig, lägga upp en studieplan, och dylikt. Detta gäller även om återkomst till studierna sker vid annan tidpunkt än den som angivits i beslutet om studieuppehåll.

Adressändring

Har du flyttat? Det är viktigt att din rätta adress finns i Ladok, studiedokumentationssystemet. Adressändring görs i "Mina sidor".

Anstånd med militärtjänstgöring

Du kan ansöka om anstånd med militärtjänstgöringen. Vi tittar på din studiesituation och skriver en bilaga till anståndsansökan. Det är studievägledaren för utbildningsprogrammet som har hand om militärärenden. Medtag kopia på inkallelseordern och andra tillhörande dokument.

Utgångna kurser

Omtentor ges på utgångna kurser tre hela läsår efter det sista läsåret kursen gavs. Ibland kan det hända att utgångna kurser inte finns med på tentamensschemat. Kontakta institutionen så ordnar de en tentamen vid behov.

Teknikkomplementära kurser

Förutom de kurser som ges inom utbildningsprogrammen på KTH finns även de s.k. TMS-kurserna. Det är kurser inom språk, juridik, ekonomi, samhällsvetenskap m m. Kort sagt, "icke-tekniska kurser".
Kurserna är valbara för studenter i åk 3 och 4 och väljs liksom programkurserna via kursvalssystemet under valperioderna i maj och november.

Examensansökan

Ansökan om examensbevis görs på särskilda blanketter hos studievägledaren eller under rubriken Blankettarkivet på KTH.se. Till ansökan bifogas kopia på gällande kårkort.

Kontrollera följande innan Du ansöker om examen:

  • Att alla kurser som skall ingå i examen har slutbetyg. Dessa kurser är markerade med en asterisk (*) på studiemeritförteckningen.
  • Att eventuella tillgodoräknanden är inrapporterade.
  • Att kåravgiften är betald för samtliga terminer du studerat t o m den termin du tar examen. Du behöver inte betala för de terminer du har registrerat studieuppehåll. En kopia på kårlegitimationen alternativt kvitto på senast betalda kåravgift skall bifogas examensanmälan. Alla ärenden som rör kåravgiften sköts av kårexpeditionen.
  • Om du studerat utomlands och fått pengar ur någon fond eller internationaliseringsmedel skall du ha lämnat in kostnadsredovisning och reseberättelse till Kansli ECE innan du får ut din examen.
  • Att du har lämnat korrekta uppgifter om hur man kan nå dig under handläggningstiden. Om vi behöver kompletterande uppgifter rörande din ansökan och du inte går att nå, blir din ansökan liggande tills vi får tag på dig.

Övrigt

Ditt examensdatum är det datum då sista momentet i din utbildning är examinerat. Observera att detta gäller även tillgodoräknanden. Handläggningen av din examensansökan går mycket smidigare och snabbare om samtliga punkter ovan är avklarade innan du lämnar in din ansökan.

Terminsräkning från Studentkåren

Om du inte fått någon terminsräkning eller förlorat den ska du kontakta Kårexpeditionen.

Studieavbrott (definitivt)

Om du har för avsikt att avsluta dina studier vid KTH ska du anmäla Studieavbrott. Det gör du hos studievägledningen.Då ska du boka tid hos en studievägledare för att berätta varför du avser att göra studieavbrott.

Tillgodoräknande/Utbyten av kurser

Generella regler

Om du har läst någon/några kurser på annat universitet eller högskola kan du ansöka om ett utbyte och/eller tillgodoräknande av de kurserna i din civilingenjörsexamen.

Ansökan

"Tillgodoräknande/Utbyte av en kurs" finns under ITMs blanketter på webben. Du måste bifoga vidimerade betygskopior för åberopad kurs samt kursbeskrivningar. Utbyten och tillgodoräknande av kurser inom programmet (basblock/kompetensinriktning) bedöms och beslutas av programansvarig.
Kopia på beslut skickas alltid hem till den sökande.

Feedback News