Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

På denna sida finns information som är relaterad till VFU inom programmet Civilingenjör och lärare.

Informationsfilm om VFU: 

Registerutdrag

Riksdagen har beslutat att lärarstudenter som inom utbildningen genomför VFU ska genomgå en registerkontroll. Denna kontroll görs för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för olika typer av kränkningar av personer som arbetar infom skola och skolbarnomsorg. Denna lag omfattar inte gymnasieskolan, men den enskilda kommunen/skolan kan ändå kräva registerutdrag av dig som ska göra VFU på gymnasieskolan.

Elektronisk blankett för att begära ett utdrag hittar du här:

Till polisens webbsida Handläggningstiden är 2-3 veckor. Giltighetstiden är 1 år.

Sekretess

Som lärarstuderande på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har du tystnadsplikt och därmed rätt att ta del av den känsliga elevvårdsinformation de behöver. Kommunen kan begära att du ska underteckna en sekretessförbindelse.

Tystnadsplikten gäller hela livet och måste särskilt iakttas till exempel vid resa till och från skolan i kommunen, vid samtal i det egna hemmet och vid återkomsten till universitetet. När du har uppföljning efter VFU och delger andra dina erfarenheter, ska uppgifterna avidentifieras så att ingen kan peka ut barnet eller dennes nära anhöriga. Straffet för brott mot tystnadsplikten är dagsböter eller fängelse i högst ett år, ofta kombinerat med skadestånd. Läs mer här: Offentlighets- och sekretesslagen (särskilt kap 21, §7 – kap 23, §1 och 2 – kap 25, §1 – kap 39, §1).

Taggad som: vfu, vfu-skolor, belastningsregister, CLGYM

Feedback News