Teknisk materialvetenskap – TTMVM

Engineering Material Science

Starkt som stål, lätt som aluminium – ett drömmaterial! Nya material är inte drömmar utan de förverkligas genom forskning och utveckling. Teknisk materialvetenskap kan ge dig med intresse för metalliska material en möjlighet att förverkliga dina drömmar.

Ämnesbeskrivning

Masterprogrammet Teknisk materialvetenskap är en utbildning för dig som vill utveckla och tillverka metalliska material för lättare, mer miljövänliga och återvinningsbara applikationer, för användning i framtida energiproduktion, transporter, och konstruktioner. Vi ger dig en unik och utvecklande lärandemiljö tillsammans med forskare inom den absoluta forskningsfronten inom materialutveckling.

Utbildningsbeskrivning

Mastersprogrammet Teknisk materialvetenskap ger fördjupad kunskap inom processer, strukturer och egenskaper av metaller och metallkompositer. Genom val av kurser kan du välja att profilera eller bredda dina kunskaper inom dessa områden, samt inom energi-, och återvinningsprocesser av material.

Området Processer

Området Processer, inriktas mot kunskaper om metallurgiska högtemperaturprocesser samt om hur dessa kan styras och designas. Kärnan i profilen är fördjupad kunskap om termodynamik och kinetik där både mikro- och makroaspekter på processer analyseras. Sambandet mellan ekonomi, kvalitet och miljö studeras särskilt då metallurgiska processer måste bli både effektivare och koldioxidneutrala inom en snar framtid. Även hållbar utveckling, förbrännings-, och återvinningsprocesser av material studeras.

Området Strukturer och egenskaper

Området Strukturer och egenskaper inriktas mot sambandet mellan struktur, beteende och egenskaper hos metalliska material och metallkompositer. Material bör väljas utifrån ett betraktelsesätt som omfattar alla relevanta längdskalor, från atomer till strukturer, faser och komponenter. Kärnan i profilen är den vetenskapliga förståelsen att ett materials struktur kan påverkas och att detta leder till förändring av dess egenskaper. Av speciellt intresse är kunskap om högpresterande material för tillämpningar vid höga temperaturer och korrosiva miljöer. Även kunskap om materialutveckling baserad på kvantmekaniska beräkningar (”Ab initio”) ingår i profilen.

I programmets kurser tränas du systematiskt till att självständigt och i grupp arbeta med och presentera ditt arbete i tal och skrift. Undervisningen utgörs till betydande del av seminarier, projektuppgifter, laborationer och studiebesök. Programverktyg för termodynamisk modellering, simulering, och beräkningar är naturliga inslag i utbildningen.

För detaljerad information om masterprogrammets innehåll se Kurs- och programkatalogen.

Utlandsstudier

Via samarbete med KU Leuven, kan du efter två terminers studier i Belgien (inkl. examensarbete) även få en examen i Master of Science in Materials Engineering från KU Leuven. Du kan även ansöka om att studera en termin på Purdue University i West Lafayette, Indiana, USA samt göra ditt examensarbete på Cummins-Scania Fuel Systems, Columbus, Indiana, följande termin, om du är intresserad av det.

Rekommendation för utbytesstudier

Master Åk 4 HT Åk 4 VT Åk 5 HT Åk 5 VT
Teknisk materialvetenskap Avrådes Avrådes Rekommenderas Rekommenderas

Särskild behörighet

MH1026 Materialfysik 6 hp
MH1029 Hållbar processteknik 6 hp

Kontaktperson

Joakim Odqvist
Tel. 08-790 8308
E-post: odqvist@kth.se

Feedback News