Ergonomi

Enheten för Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i ett helhetsperspektiv behandlar samspelet människa - teknik - organisation.

Nyheter

2017-06-12 Den 7e juni kl. 13:00 försvarade Carl Lind sin avhandlingAssessment and design of industrial manual handling to reduce physical ergonomics hazards – use and development of assessment tools, i sal T1, Hälsovägen 11C, Flemingsberg

.

2017-05-10 I augusti 2017 kommer Jörgen Eklund, Linda Rose and Linda Rolfö delta i ACE-ODAM konferensen. Jörgen Eklund kommer närvara som keynote speaker, Linda Rose kommer lära ut RAMP-verktyget och Linda Rolfö diskutera planeringsprocessen av aktivitetsbaserade kontor.

2017-04-18 Vi välkomnar Hassan Sadeghi Naeini, gästforskare från Iran University of Science & Technology. Han kommer att vistas ett år vid enheten för ergonomi.

2017-04-14 Carl Lind har slutseminarium inför sin disputation. Mats Ericson var diskutant.

2017-03-15 Vi välkomnar doktoranden Ellen Jaldestad till vår enhet.

2017-02-17 Kristina Eliasson presenterar sin licentiatuppsats idag 13:15.

2017-02-15 Man kan nu söka en professur för ergonomienheten. Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. För mer detaljerad information följ länken. Sista ansökningsdag är 10e mars.

2017-02-15 Tre projekt från ergonomienheten som handlar om företagshälsovården är nu avslutade. Kom och lyssna på resultaten från forskningen och hur vi med hjälp av forskningsbaserad kunskap kan bidra till en mer behovsanpassad Företagshälsovård. Kunskap som kan hjälpa till med det förebyggande arbetet på våra arbetsplatser. Kostnadsfritt. Måndag 20 mars med registrering från kl 08.15. Programmet pågår mellan 9.00 och 16.15. Norra Latin, Pelarsalen, (Stockholm City Conference Center). Ingång Drottninggatan 71B. Anmälan sker senast 28 februari vid förfrågan.

2016-11-14 Andrea Eriksson är nu docent på enheten för ergonomi.

2016-11-11 Riktlinjer för exponeringsmätning av hörselskadligt buller (pdf 4,4 MB)  finns nu att ladda ner. De är framtagna av ergonomienheten på KTH, KI och Sveriges företagshälsor.

2016-11-09 Seminarium kring riktlinjer för exponeringsmätning av hörselskadligt buller, kl. 13:30-16:00 den 9 november 2016. Seminariet vänder sig till praktiker inom företagshälsovården, speciellt de som utför bullermätningar, utvecklingsansvariga och ansvariga för upphandling av företagshälsovårdstjänster, representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, konsulter, och andra med intresse för området.

2016-10-19 Andrea Erikson har beviljats bidrag från Forte -forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, för projektet "Hur intention att sluta och personalomsättning prediceras av och interagerar med organisatoriska krav och resurser, arbetsengagemang och hälsa".

2016-10-11 Stefan Lundberg och Sara Larsson Fällman besöker 10th NOVO Symposium, November 10th-11th 2016, som handlar om Sustainable healthcare through professional collaboration across boundaries.

2016-09-23 Pernilla Lindskog försvarade sin avhandling Reaching at sustainable development och disputerade den 23 september. Seniorforsker Kasper Edwards från Danmarks Tekniske Universitet opponerade.

Aktuell samverkan

Kompetenscentret för företagshälsa, ett samarbete mellan KI, KTH, IVL Svenska miljöinstitutet och Uppsala Universitet. Syftet med kompetenscentret är att skapa en kunskapsplattform för FHV för att informera och sprida den kunskap som utvecklas inom två program för forskning inom företagshälsa. Inom kompetenscentret forskar vi om proaktiva och reaktiva insatser på både organisations- och individnivå med målet att minska riskerna för arbetsrelaterad ohälsa samt förbättra hälsan hos de anställda. För mer information se kompetenscentrets hemsida: www.fhvforskning.se

Intresserad av att samverka? Skicka ett mejl till enhetschef  Jörgen Eklund alternativt respektive kontaktperson för forskningsprojekten.

Människa - teknik - organisation

Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i ett helhetsperspektiv behandlar samspelet människa - teknik - organisation.

Syftet är att utifrån människans förutsättningar och behov förstå och utveckla teorier, principer och metoder för att utforma arbetssystem som är hälsofrämjande och effektiva.

Till sidans topp