Till innehåll på sidan

Vårterminen 2021: undervisning, examination och utlandsstudier

Här finns information som du som student behöver veta om vårterminen 2021 med anledning av covid-19.

Det här gäller för vårterminen 2021

KTH följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens direktiv i syfte att minska smittspridning av covid-19. Rektor har beslutat vad som gäller för hela vårterminen 2021 för att lärare och studenter ska få förutsättningar att långsiktigt planera sin undervisning och sina studier. Ändringar kan behöva göras till följd av regeringens och andra myndigheters besked och rekommendationer.

 • KTH:s undervisning räknas enligt ordningslagen inte som allmän sammankomst eller offentlig tillställning, men KTH tar hänsyn till regeringens ställningstagande så långt det är möjligt.
 • Undervisning kommer till största del genomföras digitalt för alla årskurser, vissa moment kommer att ske på campus. 
 • Examination kommer genomföras både digitalt och på campus. Skriftlig salsexamination eller skriftlig digital examination med kameraövervakning (Zoom) genomförs endast om det är motiverat av lärandemål på kursen i kombination med antalet studenter. 
 • Undervisning och examination som genomförs på campus kommer vara anpassad enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • KTH kommer ha alla campus öppna med vissa begränsningar i fråga om öppettider och tillgänglighet. 
 • Utlandsstudier under vårterminen 2021 ställs in.

Undervisning

Undervisning kommer till största del genomföras digitalt för alla årskurser. Praktiska moment eller moment med tydligt behov av samspel och interaktion mellan lärare och student eller mellan studenterna ska genomföras på campus för att bibehålla tillräckligt hög kvalitet på utbildningen utifrån programmålen. Undervisning som genomförs på campus kommer vara anpassad enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Med tanke på de stora omställningarna i undervisnings- och examinationsform är det viktigt att lärare får ta del av studenternas återkoppling om kursen. Det sker bäst genom att delta i kursnämnden för varje kurs. Prata med din lärare för mer information.

Detta gäller om en student på kursen är bekräftat smittad med covid-19

När får jag information om vad som gäller för mina kurser?

Du kommer få besked vid kursstart om vad som gäller för dina kurser av examinator i Canvas eller Kurs-PM. Om du har frågor om din kurs innan kursstart vänd dig till kurstillfällets examinator.

Examination

Examination kommer ske både på campus och digitalt. I första hand ska det ske med andra examinationsformer än skriftlig salsexamination eller skriftlig digital examination med kameraövervakning (Zoom). Dessa kommer endast genomföras om det är motiverat av lärandemål på kursen i kombination med antalet studenter. 

Examination som genomförs på campus kommer vara coronaanpassad och enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär bland annat att:

 • Max 50 studenter i examinationssalen, oftast färre, där studenter placeras med ordentligt avstånd till varandra
 • Tillgång till handsprit
 • Organiserad in-och utpassering för att hålla ordentligt avstånd till varandra 
 • Tentamensvakter sitter bakom plexiglas och har visir
 • Lärare ronderar utanför salen för att kunna svara på eventuella frågor från studenterna

Examination under läsåret 2020/2021

Kurser som under läsåret har haft campusbaserad skriftlig salsexamination ska erbjuda extra examinationstillfällen under vårterminen enligt rektorsbeslut.

Extra examinationstillfällen under läsåret 2020/2021

Utlandsstudier

Mot bakgrund av den nuvarande globala situationen med coronaviruset samt det rådande läget i Stockholm har KTH:s ledning bestämt att utbytesstudier och andra former av utlandsstudier, som praktik och exjobb utomlands, ställs in under vårterminen 2021. 

KTH har fattat beslutet med studentens säkerhet i fokus. Situationen är just nu oerhört osäker, föränderlig och oförutsägbar både inom och utom Europa. Det är tråkigt, men nödvändigt, att behöva neka KTH-studenter den fantastiska möjlighet som utbytesstudier innebär.

Utresande

KTH:s studenter får inte resa utomlands inom ramen för sin utbildning under vårterminen 2021. 

Studenter som har fått sina utlandsstudier (utbytesstudier, examensarbete, praktik) inställda ska beredas plats på KTH:s utbildningar för att fortsätta sina studier. Detta gäller särskilt studenter som skulle genomföra sina examensarbeten utomlands och därför ska det tillhandahållas handledarresurser för dessa studenter. Om det finns möjlighet för utbytesstudier på distans eller handledning av examensarbete på distans får detta genomföras under förutsättning att det godkänns av programansvarig på KTH.

Ingen utlysning har skett av Minor Field Studies (MFS) inför vårterminen 2021. 

Inresande

KTH tar inte emot inresande studenter för utbytesstudier, examensarbeten eller praktik vårterminen 2021. 

Berörs ej av beslutet

 • Utbyte: utresande och inresande studenter som är på utbyte under hela läsåret 2020/2021 berörs inte, de kan fullfölja sitt utbyte om de väljer att göra det.
 • Examensarbete/praktik: utresande studenter som redan befinner sig utomlands och inresande studenter som redan befinner sig på KTH för berörs inte, de kan fullfölja. Studenter som har möjlighet att göra examensarbete i landet för sitt medborgarskap, om annat än Sverige, eller vid sitt hemuniversitet (gäller för dubbeldiplomsstudenter) kan göra det under förutsättning att examensarbetet uppfyller KTH:s krav. 
 • Programstudenter inom gemensamma program med inbyggd obligatorisk mobilitet (exempelvis EIT, N5T, Erasmus Mundus, etc) kan genomföra den obligatoriska mobiliteten.

Om du som student vill och har möjlighet att åka på utbytesstudier under läsåret 2021/2022 ska du göra en ny ansökan om utbytesstudier i den ansökningsomgång som öppnade den 25 november och stänger den 15 december 2020. Inga utbyten flyttas till höstterminen 2021 utan en fördelning av platserna sker efter gällande urvalsregler.

Har du frågor ska du kontakta din internationella koordinator.

Internationella koordinatorer

Doktorander

För doktorander vid KTH gäller samma regler som för anställda. Inresande doktorander, så kallade visiting PhD för kortare period, omfattas av beslutet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Information och service
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2021-03-02