Till innehåll på sidan

Den nya examensordningen 2007

Ett nytt poängsystem

 • I det nya systemet ska ett studieår som omfattar heltidsstudier i 40 veckor motsvara 60 högskolepoäng. Hur många högskolepoäng varje kurs ska motsvara ska bestämmas utifrån den arbetsinsats som normalt krävs för att uppnå kursens mål.
 • Vid omräkning av gamla poäng till nya högskolepoäng ska 1 poäng översättas till 1,5 högskolepoäng. Konsekvenserna för studiestödet blir att 1,5 högskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier och möjlighet till en veckas studiestöd.
 • 1,5 högskolepoäng motsvarar 1,5 ECTS poäng.

Tre nivåer införs

 • Grundnivå
 • Avancerad nivå
 • Forskarnivå

Varje nivå förutsätter och bygger på att man har utbildning på tidigare nivå(er). Samtliga examina och kurser ska placeras in i strukturen.

Grundnivå

På grundnivå finns både generella examina samt yrkesexamina på KTH.

 • högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng
 • kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng samt
 • högskoleingenjörsexamen, 3 år, 180 högskolepoäng

För tillträde till utbildning på grundnivån krävs slutförd gymnasieutbildning eller motsvarande.

Avancerad nivå

Även på avancerad nivå finns både generella examina samt yrkesexamina på KTH.

 • magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng
 • masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng samt
 • arkitektexamen, 5 år, 300 högskolepoäng
 • civilingenjörsexamen, 5 år, 300 högskolepoäng

Masterexamen ska omfatta motsvarande två års heltidsstudier och ha en nära koppling till utbildning på forskarnivå.
Statliga universitet och högskolor med vetenskapsområde har getts generell rätt att utfärda masterexamen (för högskolorna med vetenskapsområdet gäller detta inom det vetenskapsområdet).

För tillträde till program på avancerad nivå krävs avlagd svensk examen om minst tre år på grundnivå eller motsvarande utländsk examen eller motsvarande kvalifikationer. För att läsa fristående kurser krävs att man har genomgått utbildning på grundnivå - alltså inget examenskrav.

Forskarnivå

Licentiatexamen och doktorsexamen blir kvar:

 • licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng
 • doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

Doktorsexamen ska även i fortsättningen omfatta fyra års heltidsstudier. Man ska kunna tillgodoräkna sig vissa studier på avancerad nivå. Däremot ska det inte vara möjligt att ge en student företräde till utbildningen på grund av att han eller hon bedöms kunna tillgodoräkna sig tidigare utbildning eller yrkesverksamhet och därmed kunna förkorta sin utbildning på forskarnivån.

För tillträde till forskarnivå krävs avlagd examen på den avancerade nivån eller minst 4 års heltidsstudier varav minst 1 år på avancerad nivå eller motsvarande utländsk utbildning eller motsvarande kunskaper.

Den som idag uppfyller kraven för grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning, kommer att anses ha grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå till och med den 30 juni 2015.

Följande examen har tagits bort:

 • Yrkesteknisk högskoleexamen (YTH)

Studenter på sådan utbildning kan i stället där det är möjligt få en generell examen.

Allmänt:

I samtliga examensbeskrivningar för grundnivå och avancerad nivå kommer bland annat att anges:

 • det exakta antalet högskolepoäng examen omfattar.
 • beskrivningar av förväntade studieresultat s k lärandemål (learning outcomes) vid examen. Dessa ska uttrycka vad studenten förväntas kunna, förstå, förhålla sig till eller kunna utföra för att få en viss examen.
 • Varje kurs skall nivåbestämmas så att den tillhör antingen grundnivå eller avancerad nivå. För varje kurs på grundnivå och avancerad nivå ska lärosätena ange lärandemål (learning outcomes).
 • För samtliga examina på grundnivå och avancerad nivå ska det finnas krav på examensarbete. När det gäller de generella examina på grundnivå och avancerad nivå ska examensbenämningen bestå av examen enligt vad som anges i högskoleförordningen samt av ett för- eller efterled som lärosätet själv bestämmer och som ska ange examens inriktning.

Övergångsbestämmelser

 • Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning till en examen enligt de äldre bestämmelserna i bilaga 2 (examensordningen) eller har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till efter ovanstående datum med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2015.

Läs mer: Lokala föreskrifter för examina på grundnivå och avancerad nivå (pdf 92kB)  
KTH:s styrdokument om utbildning på forskarnivå

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Examensgruppen på KTH
Tillhör: Välkommen till Studentwebben
Senast ändrad: 2021-07-06