Till innehåll på sidan

Du som började på KTH före 2007-07-01

Du som redan är student kan i vissa fall välja mellan examen enligt gammal eller ny förordning (läs mer nedan), och har rätt att slutföra dina studier till examen enligt den gamla ordningen fram till 30 juni 2015.

Vilka regler som gäller för examen beror på om du påbörjat dina universitetsstudier före eller efter 1 juli 2007.

Om du påbörjat dina studier före detta datum gäller att du till och med 30 juni 2015 har rätt att slutföra dina studier för att ta ut examen enligt de regler som gällde då du påbörjade studierna. Möjlighet kommer också att ges till övergång till den nya examensordningen.

Exempel 1

Alla de kurser du avser att ta med i din examen är avslutade senast 30 juni 2007:

Du kan endast begära examen enligt den examensordning som gäller t.o.m. 30 juni 2007.

Exempel 2
Du har börjat dina studier före 1 juli 2007, och vill ha med kurser som du avslutat före detta datum, men också minst en kurs som har slutförts efter 1 juli 2007:

Du har rätt att ta ut examen enligt 1993 års studieordning. I examensbeviset kommer kurserna att anges i både poäng och högskolepoäng.

Du kan också, förutsatt att du uppfyller examenskraven, begära att få examen enligt den nya förordningen.

Nytt poängsystem för alla studenter

Från den 1 juli 2007 kommer kurserna på KTH att poängsättas efter ett nytt system. I stället för poäng (p) införs högskolepoäng (hp). Grunden för detta är det internationella ECTS-systemet (European Credit Transfer System). I de flesta fall motsvarar 1 p i det gamla systemet 1,5 hp i det nya.

För dig som har antagits till studier på KTH före den 1 juli 2007 (då den nya examensordningen för Sveriges universitet och högskolor trädde i kraft) utfärdas följande examina (i enlighet med den ”gamla” examensordningen):
Du har möjlighet att ta ut examen enligt den ”gamla” examensordningen till och med utgången av juni 2015.

Yrkesexamina

Arkitektexamen

Arkitektexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 180 poäng varav skall ingå minst 140 poäng kurser inom arkitektur. Ett examensarbete om 20 poäng skall ingå.

Civilingenjörsexamen

Fullgjorda kursfodringar om 180 poäng varav skall ingå teknikvetenskapliga och matematiska-naturvetenskapliga kurser om minst 100 poäng. Ett examensarbete om 20 poäng skall ingå.

Högskoleingenjörsexamen

Fullgjorda kursfodringar om 120 poäng varav skall ingå teknikvetenskapliga och matematiska-naturvetenskapliga kurser om minst 70 poäng. Ett examensarbete om 10 poäng skall ingå.

Yrkesteknisk examen

Yrkesteknisk examen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om minst 60 poäng. Därtill ställs krav på tidigare, relevant yrkeserfarenhet.

Generella examina

Högskoleexamen

Studier om minst 80 poäng varav minst 40 poäng inom ett ämne som kan utgöra huvudämne i en kandidat- och/eller magisterexamen.

Teknologie kandidatexamen

Studier om minst 120 poäng. Huvudämne om minst 60 poäng. Ett examensarbete om minst 10 poäng skall ingå.

Teknologie magisterexamen (magisterexamen med ämnesdjup)

Studier om minst 160 poäng. Huvudämne om minst 80 poäng. Ett examensarbete om minst 20 poäng eller två om vardera minst 10 poäng skall ingå.

Magisterexamen med ämnesbredd

uppnås efter avlagd examen om minst 120 poäng eller motsvarande utländsk examen samt kurser om minst 40 poäng med en viss inriktning. I magisterkursen/-kurserna skall ingå ett examensarbete om minst 10 poäng. Vilka inriktningar som leder till examen bestäms av respektive högskola/universitet.

Examina inom forskarutbildningen

Licentiatexamen

uppnås efter godkända studier inom forskarutbildningen motsvarande 80 poäng av vilka minst 40 poäng skall avse en vetenskaplig uppsats.

Doktorsexamen

uppnås efter godkända studier inom forskarutbildningen motsvarande 160 poäng av vilka minst 80 poäng skall avse en vetenskaplig avhandling som skall ha försvarats muntligt vid en offentlig disputation.

Flera yrkesexamina

I de fall där en yrkesexamen utfärdas med olika inriktningar kan två eller flera examina för samma yrkesexamina utfärdas om studenten avklarat samtliga kurser som krävs för den nya inriktningen.
För civilingenjörsexamen krävs minst 60 poäng i de avslutande delarna av utbildningen inklusive separat examensarbete och
för högskoleingenjörsexamen krävs minst 40 poäng i de avslutande delarna av utbildningen inklusive separat examensarbete.

Flera generella examina på samma nivå

För kandidatexamen samt magisterexamen med ämnesdjup kan två eller flera examina på samma nivå utfärdas om studenten har ett nytt huvudämne och separata examensarbeten utförs för varje examen. Dessutom skall kurserna skilja sig med minst 60 poäng (inklusive examensarbete) för magisterexamen och 40 poäng (inklusive examensarbete) för kandidatexamen.

För magisterexamen med ämnesbredd kan två eller flera examina utfärdas om studenten avklarat samtliga kurser som krävs för den nya inriktningen
och separata examensarbeten utförts för varje examen.

Om en student vid en och samma kombination av kurser uppfyller villkor för såväl yrkesexamen som generell examen utfärdas examen efter studentens önskemål. 

Läs mer: 1993 års examensordning - lokala föreskrifter för examina, på grundläggande nivå (pd 278 kB)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Examensgruppen på KTH
Tillhör: Välkommen till Studentwebben
Senast ändrad: 2020-10-13