Till innehåll på sidan

Klagomål på din utbildning eller studiemiljö

Det är viktigt för KTH att ta vara på synpunkter och klagomål från dig som student för att kunna åtgärda eventuella brister. Vart du ska vända dig beror på vad synpunkterna eller klagomålen gäller.

Anmäl klagomål rörande din utbildning eller studiemiljö

Har du ett klagomål som rör din utbildning ska du använda formuläret nedan.

Informationen i formuläret går direkt till högskolans ärendehanteringssystem där ditt ärende blir registrerat. Samordnare för klagomålshanteringen kommer att tilldelas ärendet och beroende på vad ärendet gäller skickas det vidare till berörd skola eller annan funktion inom KTH. Vid behov kommer handläggaren att kontakta dig för att få kompletterande uppgifter.

Klagomål med andra rutiner

Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling

Om du har blivit utsatt för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling ska du vända dig till kontaktpersonen på din skola.

Stöd och anmälan vid diskriminering, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling

Beslut fattade av KTH

Du har enligt Högskoleförordningen (1993:100) 12 kap. rätt att överklaga vissa beslut som fattats av högskolan. Det gäller bland annat beslut kring tillgodoräknande, examensbevis, studieuppehåll samt indragning av doktorands utbildningsresurser. Det framgår av respektive beslut hur de kan överklagas. Du kan också kontakta den som fattade beslutet för att få skälen förtydligade.

Överklagande av myndighetsbeslut

Omprövning av betyg

Om du vill begära omprövning av ett betyg ska du kontakta den kurs- eller studentexpedition som ansvarar för kursen.

Kurs- eller studentexpeditioner

Allmän handling

Anmälningar och handlingar till anmälan blir allmänna handlingar när de inkommer till KTH. Det innebär att vem som helst kan begära ut handlingarna om de inte skyddas av offentlighets- och sekretesslagen.