Till innehåll på sidan

Organisation, lagar och styrning

KTH är både ett universitet och en statlig myndighet, där kärnverksamheten utbildning och forskning är organiserad i fem skolor. Skolorna leds av skolchefer som är underställda rektor, som har gemensamt verksamhetsstöd till sitt förfogande. Rektor är myndighetschef och leder KTH:s verksamhet under universitetsstyrelsen, som är KTH:s högsta beslutande organ.

KTH:s organisation

KTH:s organisation

Rektor och ledning

KTH:s skolorganisation

Organisation och styrning av utbildning

Organisation av utbildning på KTH

Lagar, regler och styrdokument

Högskolelagen och högskoleförordningen

De flesta regler som gäller statliga högskolor och universitet finns samlade i högskolelagen och högskoleförordningen. I dessa regleras till exempel vilka examina som får utfärdas, att studenterna ska ha rätt att utöva inflytande över utbildningen samt att högskolorna har ett ansvar för att studenterna ges studiesocialt stöd och en god studiemiljö.

Förordning om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor

Enligt förordningen om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor ska varje högskola och universitet dokumentera uppgifter om studenter och föra ett studieregister. Uppgifter som ska dokumenteras om varje student är t.ex. uppgifter om behörighet, urvalsgrund, antagning, studieresultat, betyg och examen.

Ladok och offentlighetsprincipen

Andra regler och föreskrifter

Som komplement till Högskolelagen och Högskoleförordningen finns dels föreskrifter som Universitets- och högskolerådet (UHR) har utfärdat, dels andra regler som styr högskolan. De senare finns samlade i lagar och förordningar som gäller avgränsade frågor eller speciella högskolor. Dessutom finns det lokala regler som universiteten och högskolorna själva har beslutat om. KTH har exempelvis både ett eget regelverk innehållandes vissa allmänna regler och bestämmelser som gäller för universitet och högskolor och ett eget regelsystem i form av policydokument, riktlinjer och interna föreskrifter.

Kursplanen, som ska finnas för alla kurser, innehåller föreskrifter som är bindande och måste därför följas av både KTH:s personal och studenter. Exempel på andra lokala styrdokument är KTH:s tentamensregler, som anger vilka regler som ska följas vid tentamen, och en uppförandekod som anger hur man ska förhålla sig till varandra.

Utbildningsplan och kursplan

Uppförandekod

Tentamensregler

KTH:s övergripande styrdokument

Övergripande styrning

KTH:s styrdokument för utbildning

Utbildning på alla nivåer

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning på forskarnivå

Förvaltningslagen

Då KTH är en statlig myndighet gäller även förvaltningslagen, som anger hur ärenden ska handläggas. Dess främsta syfte är att värna medborgarnas rättssäkerhet när de har med förvaltningsmyndigheter att göra.

Disciplinärenden

När en student inte följer de regler som gäller, till exempel misstänks för fusk vid examination eller har trakasserat en annan student eller anställd vid KTH, kan detta leda till ett disciplinärt ärende.

Disciplinärenden