Till innehåll på sidan

Handläggningsprocessen

Anmälan inkommer och utreds

Ett disciplinärende uppstår i och med att en anmälan skickas till rektor. Registrator diarieför ärendet och en förvaltningsjurist vid avdelningen PKF går igenom ärendet varpå eventuell komplettering begärs in från berörd skola. Därefter kommuniceras ärendet med berörd student som ges tillfälle att yttra sig över anmälan. När utredningen är klar föredras ärendet för rektor som kan besluta att ärendet ska lämnas utan vidare åtgärd, föranleda varning eller hänskjutas till disciplinnämnden för prövning.

Disciplinnämnden

Vid KTH finns en särskilt inrättad disciplinnämnd där rektor är ordförande. I nämnden ingår även en domare från domstol, en representant för lärarna och två studeranderepresentanter valda av studentkåren. Nämnden har under terminerna normalt sammanträde en gång per månad. Sammanträdena bokas i förväg för en termin i taget med hänsyn till tentamensperioder och dylikt.

Om ärendet hänskjuts till disciplinnämnden kommer berörd student och eventuella vittnen att kallas till disciplinnämndens sammanträde. Under sammanträdet ges studenten och andra berörda tillfälle att muntligen yttra sig över ärendet och besvara frågor från disciplinnämndens ledamöter. Efter överläggning beslutar disciplinnämnden och meddelar beslut på plats vid sammanträdet.

Under utredningen av ett ärende har berörd student rätt att studera som vanligt. Examinationsmomentet som utreds bör inte betygsättas förrän ärendet behandlats av rektor eller disciplinnämnd.

Disciplinär åtgärd

Både rektor och disciplinnämnden kan fatta beslut om disciplinär åtgärd. Enligt 10 kapitlet 2 § högskoleförordningen är de disciplinära åtgärderna varning och avstängning. Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, examination eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan. Beslutet skall avse en eller flera perioder, dock sammanlagt högst sex månader. Ett beslut om avstängning får också begränsas till att avse tillträde till vissa lokaler inom högskolan.

Vid ett beslut om avstängning stängs studenten av från och med dagen för beslutet, i normalfallet från och med dagen för disciplinnämndens sammanträde. En avstängningsperiod räknas i studiemedelhänseende som studieavbrott. Den som har stängts av är därför skyldig att återbetala studiemedel för den tid den studerande är avstängd. KTH underrättar Centrala studiestödsnämnden när en student stängs av.

Disciplinnämndens beslut om avstängning eller varning får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.