Till innehåll på sidan

Överklagan av myndighetsbeslut

Att överklaga är ett sätt att ta tillvara sin rätt gentemot myndigheter. Vissa grundläggande förutsättningar gäller dock för överklagande.

Beslut om behörighet, tillgodoräknande, avslag om begäran att få examens- eller utbildningsbevis, avslag om befrielse från ett obligatoriskt utbildningsmoment, avslag på ansökan om anstånd respektive studieuppehåll prövas av överklagandenämnden för högskolan. Nämndens beslut kan inte överklagas.

Beslut om avstängning av student - till exempel på grund av fusk - som fattats av disciplinnämnd, överklagas till förvaltningsrätten i Stockholm. Skrivelsen ställs till förvaltningsrätten men skickas till den myndighet som har meddelat beslutet, dvs KTH. Skrivelsen ska ha inkommit inom tre veckor efter det att klaganden fick del av beslutet.

Läs mer på universitetskanslersämbetets hemsida vilka beslut som kan överklagas

Läs mer om Överklagandenämnden för högskolan