Till innehåll på sidan

Utbildningsplan och kursplan

Alla program på KTH har en utbildningsplan samt kursplaner för varje kurs. Där beskrivs vilka mål och krav som måste uppfyllas.

Utbildningsplan och kursplan

Alla program på KTH har en utbildningsplan. Utbildningsplanen anger de kurser som programmet omfattar, krav på särskild behörighet och övriga föreskrifter som behövs. När du antas till KTH, antas du till en årskull inom ett program som följer en viss utbildningsplan. Som grundregel ska studierna fullföljas enligt den utbildningsplan som gällde när du antogs.

Kursplan för kurs på KTH ska innehålla uppgift om: kurskod, kursens benämning på svenska och engelska, antal högskolepoäng, betygskala, utbildningsnivå, huvudområde, lärandemål, huvudsakligt innehåll, behörighet, examination och litteratur.
Om uppgift om litteratur inte kan anges vid fastställande av kursplan ska det i kursplan anges att uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM. I kursplanen anges även att undervisningsspråk framgår av kurstillfällesinformationen i kurs- och programkatalogen.

 Du hittar din utbildningsplan och dina kursplaner i Kurs- och programkatalogen .

Kurs-PM, kurswebb och annan information

Innan kursstart har du också rätt till annan information. Den meddelas ofta i ett kurs-PM, via en kurswebb eller liknande. Exempel på sådan information är:

  • Lista på kurslitteratur och annat material
  • Kursschema
  • Tid, datum och form för examination
  • Regler för omexamination
  • Betygskriterier