Till innehåll på sidan

Jämställdhet, mångfald och lika villkor

KTH har två huvudsakliga uppdrag gällande jämställdhet, mångfald och lika villkor på högskolan. Det första är uppdraget utifrån diskrimineringslagen och de sju diskrimineringsgrunderna. Det andra uppdraget är Jämställdhetsintegrering, där universitet och högskolor ska ta fram en plan för hur lärosätet avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering.

Från Utvecklingsplan 2018-2023

"För att KTH ska nå ännu längre som framstående tekniskt universitet behövs de bästa studenterna och medarbetarna. Mångfalden är en tillgång, och KTH måste uppfattas som öppet och välkomnande för framstående individer, oavsett deras kön, könsuttryck, etnicitet, religion, funktionsvariation, sexualitet eller ålder. Jämställdhet mellan kvinnor och män samt avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund."

Utvecklingsplan 2018-2023 (KTH Intranät)

Som student på KTH omfattas du av diskrimineringslagen

De viktigaste punkterna i diskrimeringslagen utifrån KTH och studentperspektiv är:

  • Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
  • Enligt diskrimineringslagen är universitet och högskolor skyldiga att arbeta förebyggande så att trakasserier inte ska förekomma. Man ska också genom aktiva åtgärder främja lika rättigheter för studenter och sökande.
  • KTH har också en utredningsskyldighet om det föreligger misstanke om diskriminering eller trakasserier. 

Om diskrimering 

Diskriminering och diskrimeringsgrunderna

Vad säger diskrimineringslagen?

Så arbetar KTH för jämställdhet, mångfald och lika villkor

Utredningsskyldighet

Ärendehantering vid diskrimering

Arbetet med aktiva åtgärder

Anmälan om du blivit utsatt för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling

Stöd och anmälan

Efter anmälan

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Equality Office
Tillhör: Välkommen till Studentwebben
Senast ändrad: 2021-09-01