1N5008 Miljöstrategiska metoder 7,5 hp

Environmental Strategic Methods

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Doktorandkursen i miljöstrategiska metoder ges av Miljöstrategisk analys – fms. Kursen ger en översikt över relevanta miljöstrategiska metoder, ge doktoranderna möjligheter att koppla ihop olika verktyg och relatera metoderna till den egna forskningen

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Sista planerade examination: VT21.

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Vid behov, senast vt -08.

Lärandemål

Doktorandkursen i miljöstrategiska metoder ges av Miljöstrategisk analys – fms. Kursen ger en översikt över relevanta miljöstrategiska metoder, ge doktoranderna möjligheter att koppla ihop olika verktyg och relatera metoderna till den egna forskningen.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen genomförs som en serie föreläsningar och seminarier med litteratur och frågor som ska diskuteras/besvaras. Doktoranderna ska skriva en 8 sidor (ca 6000 ord) lång uppsats om hur den egna forskningen relaterar (eller skulle kunna relateras) till de i kursen diskuterade metoderna. Uppsatsen ska presenteras och diskuteras på ett seminarium. Kurslitteratur består av olika särtryck som distribueras under kursens gång.

Kursupplägg

Kursen delas i följande moment :

1. Framtidsstudiemetoder. Grunder + miljörelaterade exempel (tex Bell, Börjeson et al,

Gullberg et al, Toolsust).

2. Skillnader mellan olika vetenskapliga metoder (Winch, Myrdahl, Hansson)

3. Kulturanalys – en introduktion

4. Miljösystemanalytiska verktyg. Översikt + fokus på några metoder t.ex. LCA, SMB,

IOA och miljöekonomiska metoder.

5. Intervjumetoder, fallstudier och/eller samhällsekonomiska modeller

6. Presentation och diskussion av egna uppsatser.

Föreläsningar och seminarier omfattar ca 10 pass motsvarande ca 20 lektionstimmar.

Behörighet

Samma som för att bli antagen som doktorand i miljöstrategisk analys eller motsvarande ämne.

Litteratur

Bell, Foundations of Futures studies, s. 73-114

Börjeson et al, Users guide to scenarios. Välj mellan artikeln i Futures och den version som givits ut

som fms-rapport.

Gullberg et al, Bilder av Framtidsstaden, s. 13-56, (281-335), 453-491

Flyvbjerg, Bent: ”Making social science matter”, s. 26-49

Hansson, Sven-Ove: ”What is technological science?” hela artikeln

Myrdal, Janken: ” Om humanvetenskap och naturvetenskap” s. 18-47

Winch, Peter: ”Samhällsvetenskapens idé”, kap 3, s. 69-91

Ehn, B. and O. Löfgren (2001). Kulturanalyser. Malmö, Gleerup.

Drakos, Georg (1990) Kal å Ada. Nord Nytt nr 43

Shove, E. (2003). Comfort, cleanliness and convenience : the social organization of normality.

Oxford, Berg.

+ litteratur till Miljösystemanalytiska verktyg, Strategiska miljöbedömningar, Intervjumetoder och Samhällsekonomiska modeller

Examination

Krav för slutbetyg

Examinationen består av att doktoranderna ska skriva en uppsats på ca 6000 ord om hur den

egna forskningen relaterar (eller skulle kunna relateras) till de i kursen diskuterade metoderna. I

PMet ska man ta upp samtliga grupper av metoder som diskuterats i kursen. PMen får gärna utformas så att den kan vara en del av kappan i doktorandens avhandling. Man ska visa att man har tagit del av litteraturen genom att diskutera den och referera till den. Om det visar sig att man inte ser någon som helst användning av någon eller några metoder i den egna forskningen så blir PMens uppgift att motivera vilka andra metoder man tänker sig använda istället, och vad som gör dessa bättre. För att kunna argumentera för att de är bättre måste man diskutera både de metoder man anser vara bättre och de metoder man anser vara sämre. Detaljerna till hur man löser denna uppgift lämnas till doktoranderna, men man får alltså skriva tämligen fritt. Alternativa sätt att skriva uppsatsen kan diskuteras. Det kan t.ex. finnas någon som vill skriva delar av uppsatsen som en direkt del av kappan, men då inte på ett bra sätt kan täcka in alla de diskuterade metoderna. I så fall kan texten om de metoder som inte får plats i kappan redovisas separat. Kursens lärare finns tillgängliga under kursens gång för mindre diskussioner av inriktning av uppsatsen. Däremot finns ingen direkt handledning inplanerad. Kurs-PMen ska presenteras och försvaras vid kursens avslutande seminarium. Dessutom ska varje doktorand opponera på någon annans paper. Datum då färdiga PM ska skickas, och datum för det avslutande seminariet, bestäms senare. Förutom examination enligt ovan gäller obligatorisk närvaro vid samtliga kurstillfällen, och genomförande av eventuella särskilda uppgifter kopplade till dessa tillfällen. Den som missar

något tillfälle kommer att ges möjlighet att kompensera det med någon extrauppgift.

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Kontaktperson

Mattias Höjer, hojer@infra.kth.se, 08-790 6451

Examinator

Cecilia Håkansson <cecilia.hakansson@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.