1N5103 Teknikvetenskapernas filosofi 7,5 hp

Philosophy of the Technological Sciences

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens mål är att den studerande ska kunna självständigt analysera filosofiska problem inom teknikfilosofin, särskilt problem som gäller förhållandena mellan teknik och vetenskap, mellan teknik och praktisk kunskap, och mellan teknik och hållbar utveckling.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar förhållandet mellan teknik och vetenskap dels historiskt, dels i moderna tillämpningar, särskilt i fråga om experiment, observationer, modeller och teoribildning. Exempel och teorier som relaterar till teknikens betydelse för hållbar utveckling framhålls i kursen.

Behörighet

Behörighet till forskarutbildning.

Litteratur

Sven Ove Hansson (ed.) The Role of Technology in Science. Philosophical Perspectives. Dordrecht: Springer, 2015.

Christine Rösch "Ethics of sustainability- an analytical approach", ss 17-34 i The Ethics of Technology, 2017.

Därtill aktuell litteratur som bestäms inför kursstart.

Examination

Krav för slutbetyg

För godkänt resultat krävs dels aktivt deltagande i kursen, dels en godkänd uppsats i ett med läraren överenskommet ämne.

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

Sven Ove Hansson, soh@kth.se

Examinator

John Cantwell <john.cantwell@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2018.