1N5114 Vetenskapsteori och forskningsmetodik, samhällsvetenskap 7,5 hp

Theory of Science and Research Methodology, Social Science

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Kursen ges i period 1 och 3.

Kursansvarig: Johan Berg

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

− redogöra för och på vetenskapsteoretiska och metodologiska problemområden tillämpa grundläggande vetenskapsteoretiska och metodologiska begrepp,

− redogöra för grundläggande teorier om vetenskapernas kunskapsteoretiska och förklaringsmässiga förutsättningar,

− identifiera och kritiskt diskutera, såväl muntligen som skriftligen, grundläggande vetenskapsteoretiska och metodologiska problem inom samhälls-, teknik- och naturvetenskaperna,

− identifiera och kritiskt diskutera, såväl muntligen som skriftligen, specifika metodologiska problem i en undersökning, upplägget för ett experiment, användandet av en viss mätmetod, eller användandet av en viss modell,

− analysera relationen mellan de resultat som uppnåtts i en undersökning och de slutsatser som motiveras av resultaten,

− identifiera och kritiskt diskutera grundläggande vetenskapsteoretiska och metodologiska problem inom doktorandens forskningsområde,

− identifiera och kritiskt diskutera specifika teoretiska och metodologiska problem i doktorandens egen forskning,

− identifiera och kritiskt diskutera specifika teoretiska och metodologiska problem i andras forskning.

Kursens huvudsakliga innehåll

Vetenskaplig kunskap, hypotesprövning, orsaker och korrelationer, observationer och mätningar, experiment, modeller, lagar och förklaringar, vetenskapens utveckling, vetenskapligt skrivande och peer review, forskningsetik.

Behörighet

Behörighet till utbildning på forskarnviå.

Litteratur

Sven Ove Hansson: The Art of Doing Science.

Ytterligare litteratur meddelas senast fyra veckor före kursstart.

Examination

Krav för slutbetyg

- Aktivt deltagande i seminarier (1,5 hp)

- Godkänd skriftlig tentamen (3 hp)

- Godkänd essä (3 hp)

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

kurser.tamos@abe.kth.se

Examinator

Till Grüne-Yanoff <gryne@kth.se>

Övrig information

Undervisningsspråk: Engelska

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.