1N5115 Introduktionskurs i forskningsetik 3,0 hp

Introduction to Research Ethics

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter kursen ska doktoranden kunna

  - identifiera och beskriva vanliga forskningsetiska problem,

  - analysera problemen så att relevanta empiriska faktorer dras in och diskuteras,

  - ge förslag till lösning av problemen och motivera denna lösning med hjälp av etiska grundprinciper.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen täcker in de huvudsakliga forskningsetiska problemen och begreppen, såsom autonomi och informerat samtycke, forskningsfusk, forskarens ansvar för forskningens konsekvenser, samt etiska teoriers relevans för forskningsetiken. Forskningsetiska koder som t.ex. Helsingforsdeklarationen introduceras och diskuteras, liksom den svenska forskningsetiska lagstiftningen.

Behörighet

Behörighet till utbildning på forskarnivå.

Litteratur

Kurslitteratur anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart.

Examination

DEL1 - Deltagande/seminariedeltagande, 1,5 hp

INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

Jesper Ahlin, (jesper.ahlin@abe.kth.se)

Examinator

Karin Edvardsson Björnberg <karin.bjornberg@abe.kth.se>

Övrig information

Undervisningsspråk: Engelska

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2016.