1N5117 Beslutsteori 7,5 hp

Decision Theory

I många beslutssituationer tvingas vi att välja mellan olika handlingsalternativ utan att ha fullständig klarhet om vilka konsekvenserna blir. Målet med kursen är att ge insikter och underlag för egen reflektion om hur rationella beslut kan fattas i sådana situationer. Vi kommer att bekanta oss med begrepp såsom rationalitet, preferenser, mål, osäkerhet och nytta. Vad betyder det att en preferens, ett mål eller ett val är rationellt? Hur bör man fatta beslut under osäkerhet och risk? Vilken betydelse har den förväntade nyttan av olika handlingsalternativ för vilket beslut som bör fattas? Kursen kommer även att introducera grundläggande frågeställningar inom spelteorin och den kollektiva beslutsteorin.

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Denna kurs ges tillsammans med kursen på avancerad nivå, AK2014. Se denna kurs för information om när den ges.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna redogöra för och analysera argument och grundläggande frågeställningar kring

 • beslut under risk och okunskap,
 • kollektiv beslutsteori,
 • beslutsteorins begrepliga bas,
 • formalisering av beslutsproblem.

Kursens huvudsakliga innehåll

I många beslutssituationer tvingas vi att välja mellan olika handlingsalternativ utan att ha fullständig klarhet om vilka konsekvenserna blir. Målet med kursen är att ge insikter och underlag för egen reflektion om hur rationella beslut kan fattas i sådana situationer. Vi kommer att bekanta oss med begrepp såsom rationalitet, preferenser, mål, osäkerhet och nytta. Vad betyder det att en preferens, ett mål eller ett val är rationellt? Hur bör man fatta beslut under osäkerhet och risk? Vilken betydelse har den förväntade nyttan av olika handlingsalternativ för vilket beslut som bör fattas? Kursen kommer även att introducera grundläggande frågeställningar inom spelteorin och den kollektiva beslutsteorin.

Behörighet

Behörighet för doktorandstudier.

Rekommenderade förkunskaper

Behörighet för doktorandstudier.

Litteratur

 • Peterson, M. ”An Introduction to Decision Theory”, Cambridge University Press.
 • Övrig kurslitteratur anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart.

Examination

Uppsats och/eller muntlig examination, enligt beslut av examinator

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

Tor Sandqvist (tor.sandqvist@abe.kth.se)

Examinator

Tor Sandqvist <tor.sandqvist@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.