1N5119 Fortsättningskurs i forskningsetik 4,5 hp

Advanced Course in Research Ethics

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska doktoranden självständigt kunna:

   - beskriva och diskutera forskningsetiska problem inom det egna forskarämnet

   - ge en nyanserad framställning av olika möjliga förhållningssätt till specifika forskningsetiska problem

   - analysera och diskutera etiska argument i relation till dessa förhållningssätt

Kursens huvudsakliga innehåll

Denna kurs utvecklar teman och resonemang som presenterats i F1N5115 Introduktionskurs i forskningsetik. Tyngdpunkten kommer att läggas på de problemställningar som kursdeltagarna väljer som ämne för sin självständiga projektuppgift.

Behörighet

Behörighet till utbildning på forskarnivå.

Litteratur

Kurslitteratur anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart.

Examination

Krav för slutbetyg

INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp

TEN1 - Tentamen, 1,5 hp

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

Karin Edvardsson Björnberg (karine@kth.se)

Examinator

Karin Edvardsson Björnberg <karin.bjornberg@abe.kth.se>

Övrig information

Undersvisningsspråk: engelska

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2016.