1N5504 Att kommunicera forskning 7,5 hp

Research Communication

Vi diskuterar konferensdeltagande, konferenspresentationer, populärvetenskapligt skrivande och akademisk textproduktion.

Nästa planerade kurstillfälle: november 2017. Kontakta Sofia Jonsson, sofia.jonsson@abe.kth.se, för anmälan

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:

- skriva ett abstract till en internationell konferens

- presentera sin egen forskning på en konferens

- planera och delvis skriva en artikel till en vetenskaplig tidskrift

- recensera en vetenskaplig bok för en vetenskaplig tidskrift eller årsbok

- presentera sin egen forskning för en ickeakademisk publik genom en populärvetenskaplig föreläsning, artikel eller liknande

Kursens huvudsakliga innehåll

Vi diskuterar konferensdeltagande, konferenspresentationer, populärvetenskapligt skrivande och akademisk textproduktion.

Lärare är Maja Fjaestad, Peter Larsson, Dolly Jörgensen och Per Lundin. I kursen ingår också ett studiebesök på redaktionen för tidningen Teknikhistoria.

Behörighet

Behöriga sökanden är personer som uppfyller förkunskapskraven för antagning till forskarstudier inom historia eller annat samhällsvetenskapligt ämne. Kursen ges till forskarstuderande som läst Introduktion till forskarutbildningen eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. För att kunna tillgodogöra sig kursen bör man ha kommit en bit på väg med sitt avhandlingsarbete.

Rekommenderade förkunskaper

Behöriga sökanden är personer som uppfyller förkunskapskraven för antagning till forskarstudier inom historia eller annat samhällsvetenskapligt ämne. Kursen ges till forskarstuderande som läst Introduktion till forskarutbildningen eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. För att kunna tillgodogöra sig kursen bör man ha kommit en bit på väg med sitt avhandlingsarbete.

Litteratur

Kursen bygger inte i första hand på att vi diskuterar klassiska texter som vi har läst utan på att vi skriver olika texter som vi sedan diskuterar. Vissa texter kommer dock att distribueras som förberedelse för ett visst moment. Detta kommer att ske under kursens gång.

Exempel på texter som vi kommer att läsa:

 • How to read a book/Paul Edwards
 • The Rhetoric of PowerPoint/ Jens Kjeldsen
 • Extract from Style: Lessons in Clarity and Grace /Joseph M. Williams & Joseph Bizup
 • Texterna distribueras under kursens gång.

Examination

 • UPP1 - Uppsats, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

För godkänt krävs 80 % närvaro på seminarierna, aktivt deltagande i seminarierna, ett abstract, en recension, en konferenspresentation, en populärvetenskaplig föreläsning eller artikel.

Ges av

ABE/Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Kontaktperson

Nina Wormbs, nina@kth.se, 08 790 85 83

Examinator

Nina Cyrén Wormbs <nina.wormbs@abe.kth.se>

Övrig information

Kursen kan ges på engelska vid behov. Kursen är obligatorisk för doktorsexamen i ämnet historiska studier av teknik, vetenskap och miljö.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.