4H5905 Betydelse av inneslutningar vid tillverkning av stålprodukter 7,5 hp

Importance of Inclusions in the Processing of Steel Products

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

Kunskaper gällande termodynamiska och kinetiska aspekter som påverkar inneslutningsbilden vid skänkbehandling och gjutning, metoder för klassificering av inneslutningar och inverkan av inneslutningsbild på materialegenskaper i slutprodukten.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Contact course responsible

Rekommenderade förkunskaper

MH2039 PROCESS ENGINEERINGeller en liknande kunskap som är erhållen i andra kurser.

Examination

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Pär Jönsson (parj@kth.se)

Examinator

Pär Jönsson <parj@kth.se>