AD1IWW IWAU Workshop 3,0 hp

IWAU Workshop

Efter genomförd kurs ska studenten ha en förmåga att under en intensiv arbetsperiod analysera en urban kontext på plats. 

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Under kursen utvecklar studenterna förmågan att, tillsammans med arkitekturstudenter från andra skolor i Europa, utarbeta strategier samt föreslå gestaltning av det studerade området. 

Lärandemål *

Efter genomförd kurs ska studenten ha en förmåga att under en intensiv arbetsperiod analysera en urban kontext på plats. 

Kursupplägg

Kursen består av förberedande seminarium i Stockholm, resa till studieorten, intensiv workshop på studieorten under sju arbetsdagar samt avslutande presentation. 

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Kursen vänder sig till alla studerande på KTH:s Arkitekturprogram.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Enligt besked vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • MOM1 - Moment, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Aktiv närvaro på förseminarium, genomförd resa till studieort med workshop och presentation. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Per Fransson

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning

Huvudområde *

Arkitektur

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd